Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2021-05-14 15:07:24  LIDIA SMYK

Utworzono artykuł 448024 o nazwie 'Wzory wniosków i załączników'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste448024
user_idpuste2504866
resource_idpuste3765
namepusteWzory wniosków i załączników
category_idpuste73285
language_idpuste1
shortpusteWzory wniosków i załączników
fullpuste

Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej

publishfrompuste2021-05-14 00:00:00
_activepuste1
slugpustewzory-wnioskow-i-zalacznikow
2021-05-14 15:13:13  LIDIA SMYK

Zmieniono nazwę z 'Wzory wniosków i załączników' na 'Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameWzory wniosków i załącznikówWzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
2021-12-31 12:46:07  LIDIA SMYK

Pole full zmieniło wartość z '<p> Wzory wniosk&oacute;w i załącznik&oacute;w dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej</p> ' na ' <p>Wzory wniosk&oacute;w i załącznik&oacute;w dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej

Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej

2021-12-31 12:51:37  LIDIA SMYK
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994687

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436331
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994687
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994688

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436332
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994688
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994689

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436333
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994689
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994690

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436334
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994690
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994694

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436335
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994694
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994695

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436336
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994695
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994696

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436337
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994696
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994697

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436338
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994697
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 994698

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436339
user_idpuste2504866
fobject_idpuste994698
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-12-31 12:59:12  LIDIA SMYK

Załączono plik 1153549

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste4436340
user_idpuste2504866
fobject_idpuste1153549
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste448024
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..