Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-11-20 13:15:58  Olga Walnicka-Kucio

Utworzono artykuł 384380 o nazwie 'Żłobki/kluby dziecięce - wpis do rejetru'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste384380
user_idpuste2503652
resource_idpuste3765
namepusteŻłobki/kluby dziecięce - wpis do rejetru
category_idpuste62689
language_idpuste1
shortpusteŻłobki/kluby dziecięce - wpis do rejetru
fullpuste

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Prezydent Olsztyna.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje naotemat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem wożłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3*

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2019r., poz. 409 ze zm.), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczególności przez:
1.-zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2.-zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3.-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

1.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy
i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

2.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

3.-rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

*Informacja ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl

 

publishfrompuste2020-11-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustezlobki-kluby-dzieciece-wpis-do-rejetru
2021-01-28 09:19:24  Sylwia Rembiszewska-Piątek

Pole full zmieniło wartość z '<p> <font face="Arial" size="2">Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej.<br /> <br /> Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga <strong>wpisu do Rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.</strong> Rejestr żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych prowadzi Prezydent Olsztyna.<br /> <br /> Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) wpis do rejestru podlega opłacie, kt&oacute;ra stanowi doch&oacute;d własny gminy.</font></p> <p> &nbsp;</p> <div align="left"> Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje naotemat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodzic&oacute;w małych dzieci, kt&oacute;rzy chcieliby skorzystać z usług żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, a także do podmiot&oacute;w, kt&oacute;re chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się r&oacute;wnież informacje dla os&oacute;b, kt&oacute;re chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem wożłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem <a href="http://www.zlobki.mpips.gov.pl" target="_blank">www.zlobki.mpips.gov.pl</a></div> <br /> <div align="center"> <br /> <strong>INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3*</strong></div> <br /> <p> Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.<br /> z 2019r., poz. 409 ze zm.), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, kt&oacute;ra niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczeg&oacute;lności przez:<br /> 1.-zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunk&oacute;w domowych;<br /> 2.-zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;<br /> 3.-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozw&oacute;j psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorc&oacute;w (Dz. U. <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4tc">poz. 646</a>, <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjxge2tg">1479</a>, <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiytg">1629</a>, <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenrsgiyds">1633</a> i <a href="https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojwgiyto">2212</a>) i wymaga wpisu do rejestru żłobk&oacute;w<br /> i klub&oacute;w dziecięcych. W&oacute;jt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).</p> <p> Odnosi się to m.in. do instytucji, kt&oacute;re:</p> <p> 1.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy<br /> i dokonanie wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych <strong>do 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p> 2.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy &ndash; dotyczy ich obowiązek <strong>zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p> 3.-rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - <strong>dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych. <strong>Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, zarejestrowanej&nbsp; po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.</strong></p> <p> <br /> Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, <strong>podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.</strong></p> <p> <em>*Informacja ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej <a href="http://www.zlobki.mpips.gov.pl" target="_blank">www.zlobki.mpips.gov.pl</a></em></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p align="center"> <strong>Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wniosek o wpis do rejestru składa się <strong>wyłącznie </strong>w systemie elektronicznym na portalu:</p> <p style="margin-left: 36pt;"> <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank">http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="margin-left: 36pt;"> na formularzu RKZ-1 pn. <em>Wniosek o wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych lub wykazu dziennych opiekun&oacute;w</em>.</p> <p style="margin-left: 36pt;"> W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: <a href="https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany" target="_blank">https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany</a></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej <strong>Emp@tia</strong>, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: <a href="https://empatia.mpips.gov.pl/">https://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p> <br /> <strong><strong>Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:</strong></strong></p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby fizyczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.</p> <p> <br /> <strong><strong>Godziny załatwienia spraw:</strong></strong></p> <p> W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank">http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p> Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:</p> <p> <strong>dla żłobka</strong>:</p> <p style="margin-left: 18pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>dla klubu dziecięcego</strong>:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczeg&oacute;lności maksymalną liczbę miejsc<br /> w klubie dziecięcym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu rob&oacute;t budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec kt&oacute;rego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wni&oacute;sł sprzeciwu.</p> <p> <br /> <strong>Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,</strong>po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna &ndash; wojew&oacute;dztwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobk&oacute;w, gdzie będzie obsłużony przez gminę, kt&oacute;ra wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobk&oacute;w, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.</p> <p> Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobk&oacute;w i klub&oacute;w <strong>dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia</strong> przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.</p> <p> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodzic&oacute;w małych dzieci, kt&oacute;rzy chcieliby skorzystać z usług żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, a także do podmiot&oacute;w, kt&oacute;re chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się r&oacute;wnież informacje dla os&oacute;b, kt&oacute;re chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem <a href="http://www.empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki">empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podlega opłacie.</strong></p> <p> Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, kt&oacute;ra od 2012 roku wynosi 400 zł.</p> <p> <strong><u>Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:</u></strong></p> <p> Bank PKO BP <strong>numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105 </strong></p> <p> <strong>Urząd Miasta Olsztyna</strong>, <strong>Plac Jana Pawła II 1</strong>, <strong>10-101 Olsztyn</strong></p> <p> Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,</strong>prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go <strong>pod adresem:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow<br /> <br /> </strong></p> <p> Po potwierdzeniu spełnienia warunk&oacute;w wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.</p> <p> <strong>Zmiany w rejestrze</strong></p> <p> W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji <strong>w terminie 14 dni</strong> od dnia zaistnienia zmian w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczeg&oacute;lnej opieki;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego <strong>w terminie 3 dni</strong> od dnia ich zaistnienia w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> h.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> j.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> k.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.</p> <p> <br /> Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:</strong></p> <p> Od momentu wpisu do Rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunk&oacute;w i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadz&oacute;r sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być r&oacute;wnież prowadzone poza planem nadzoru.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, kt&oacute;ra niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczeg&oacute;lności przez:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunk&oacute;w domowych;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozw&oacute;j psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorc&oacute;w (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych. W&oacute;jt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).</p> <p> Odnosi się to m.in. do instytucji, kt&oacute;re:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych <strong>do 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy &ndash; dotyczy ich obowiązek <strong>zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - <strong>dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.<strong>Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, zarejestrowanej&nbsp; po dniu<br /> 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.</strong></p> <p> <br /> Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, <strong>podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.</strong></p> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2020-11-20 00:00:00' na '2021-01-28 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić gminy, osoby fizyczne oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej.

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzi Prezydent Olsztyna.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 ze zm.) wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje naotemat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem wożłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem www.zlobki.mpips.gov.pl


INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3*

Zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2019r., poz. 409 ze zm.), żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art.10 ustawy t.j. w szczególności przez:
1.-zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2.-zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3.-prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212) i wymaga wpisu do rejestru żłobków
i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

1.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy
i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

2.-istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

3.-rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

*Informacja ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl

 

Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego

 

Wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu:

http://empatia.mpips.gov.pl/

na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1)      założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

2)      założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/


Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

·         osoby fizyczne;

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Godziny załatwienia spraw:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.

 

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

dla żłobka:

1)      decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)      decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

 

dla klubu dziecięcego:

1)      decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)      pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym.

 

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.


Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie.

Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, która od 2012 roku wynosi 400 zł.

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank PKO BP numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go pod adresem:

 https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a.       nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.       numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.       miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.       informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.       liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.        informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

g.       dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

h.       informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

i.         adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

j.         liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

k.       wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczególności przez:

1)      zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)      zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3)      prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

1)      istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

2)      istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

3)      rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu
3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

publishfrom2020-11-20 00:00:002021-01-28 00:00:00
2021-01-28 09:26:17  Sylwia Rembiszewska-Piątek

Pole full zmieniło wartość z '<p align="center"> <strong>Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wniosek o wpis do rejestru składa się <strong>wyłącznie </strong>w systemie elektronicznym na portalu:</p> <p style="margin-left: 36pt;"> <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank">http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="margin-left: 36pt;"> na formularzu RKZ-1 pn. <em>Wniosek o wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych lub wykazu dziennych opiekun&oacute;w</em>.</p> <p style="margin-left: 36pt;"> W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: <a href="https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany" target="_blank">https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany</a></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej <strong>Emp@tia</strong>, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: <a href="https://empatia.mpips.gov.pl/">https://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p> <br /> <strong><strong>Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:</strong></strong></p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby fizyczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.</p> <p> <br /> <strong><strong>Godziny załatwienia spraw:</strong></strong></p> <p> W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank">http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p> Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:</p> <p> <strong>dla żłobka</strong>:</p> <p style="margin-left: 18pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>dla klubu dziecięcego</strong>:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczeg&oacute;lności maksymalną liczbę miejsc<br /> w klubie dziecięcym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu rob&oacute;t budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec kt&oacute;rego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wni&oacute;sł sprzeciwu.</p> <p> <br /> <strong>Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,</strong>po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna &ndash; wojew&oacute;dztwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobk&oacute;w, gdzie będzie obsłużony przez gminę, kt&oacute;ra wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobk&oacute;w, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.</p> <p> Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobk&oacute;w i klub&oacute;w <strong>dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia</strong> przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.</p> <p> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodzic&oacute;w małych dzieci, kt&oacute;rzy chcieliby skorzystać z usług żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, a także do podmiot&oacute;w, kt&oacute;re chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się r&oacute;wnież informacje dla os&oacute;b, kt&oacute;re chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem <a href="http://www.empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki">empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podlega opłacie.</strong></p> <p> Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, kt&oacute;ra od 2012 roku wynosi 400 zł.</p> <p> <strong><u>Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:</u></strong></p> <p> Bank PKO BP <strong>numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105 </strong></p> <p> <strong>Urząd Miasta Olsztyna</strong>, <strong>Plac Jana Pawła II 1</strong>, <strong>10-101 Olsztyn</strong></p> <p> Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,</strong>prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go <strong>pod adresem:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow<br /> <br /> </strong></p> <p> Po potwierdzeniu spełnienia warunk&oacute;w wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.</p> <p> <strong>Zmiany w rejestrze</strong></p> <p> W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji <strong>w terminie 14 dni</strong> od dnia zaistnienia zmian w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> d.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> e.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> f.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczeg&oacute;lnej opieki;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> g.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego <strong>w terminie 3 dni</strong> od dnia ich zaistnienia w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> h.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> i.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> j.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> k.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.</p> <p> <br /> Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:</strong></p> <p> Od momentu wpisu do Rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunk&oacute;w i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadz&oacute;r sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być r&oacute;wnież prowadzone poza planem nadzoru.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, kt&oacute;ra niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczeg&oacute;lności przez:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunk&oacute;w domowych;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozw&oacute;j psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorc&oacute;w (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych. W&oacute;jt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).</p> <p> Odnosi się to m.in. do instytucji, kt&oacute;re:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych <strong>do 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy &ndash; dotyczy ich obowiązek <strong>zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - <strong>dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.<strong>Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, zarejestrowanej&nbsp; po dniu<br /> 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.</strong></p> <p> <br /> Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, <strong>podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.</strong></p> ' na '<p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"> <strong>Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego</strong></p> <p style="margin-left: 36pt;"> Wniosek o wpis do rejestru składa się <strong>wyłącznie </strong>w systemie elektronicznym na portalu:<a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank"> http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="margin-left: 36pt;"> na formularzu <strong>RKZ-1</strong> pn. <em>Wniosek o wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych lub wykazu dziennych opiekun&oacute;w</em>.</p> <p style="margin-left: 36pt;"> W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: <a href="https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany" target="_blank">https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany</a></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2) założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej <strong>Emp@tia</strong>, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: <a href="https://empatia.mpips.gov.pl/">https://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong><strong>Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:</strong></strong></p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby fizyczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong><strong>Godziny załatwienia spraw:</strong></strong></p> <p> W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank">http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p> Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.</p> <p style="text-align: center;"> <strong><strong>Wymogi lokalowe:</strong></strong></p> <p style="margin-left: 18pt;"> Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:</p> <p style="margin-left: 18pt;"> <strong>dla żłobka</strong>:</p> <p> 1)&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p> 2)&nbsp; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>dla klubu dziecięcego</strong>:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1)&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2)&nbsp; pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczeg&oacute;lności maksymalną liczbę miejsc<br /> w klubie dziecięcym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu rob&oacute;t budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec kt&oacute;rego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wni&oacute;sł sprzeciwu.</p> <p> <br /> <strong>Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,</strong>po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna &ndash; wojew&oacute;dztwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobk&oacute;w, gdzie będzie obsłużony przez gminę, kt&oacute;ra wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobk&oacute;w, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.</p> <p> Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobk&oacute;w i klub&oacute;w <strong>dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia</strong> przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.</p> <p> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodzic&oacute;w małych dzieci, kt&oacute;rzy chcieliby skorzystać z usług żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, a także do podmiot&oacute;w, kt&oacute;re chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się r&oacute;wnież informacje dla os&oacute;b, kt&oacute;re chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem <a href="http://www.empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki">empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podlega opłacie.</strong></p> <p> Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, kt&oacute;ra od 2012 roku wynosi 400 zł.</p> <p> <strong><u>Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:</u></strong></p> <p> Bank PKO BP <strong>numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105 </strong></p> <p> <strong>Urząd Miasta Olsztyna</strong>, <strong>Plac Jana Pawła II 1</strong>, <strong>10-101 Olsztyn</strong></p> <p> Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,</strong>prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go <strong>pod adresem:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow<br /> <br /> </strong></p> <p> Po potwierdzeniu spełnienia warunk&oacute;w wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.</p> <p> <strong>Zmiany w rejestrze</strong></p> <p> W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji <strong>w terminie 14 dni</strong> od dnia zaistnienia zmian w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> a.&nbsp; nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> b.&nbsp; numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> c.&nbsp; miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> d.&nbsp; informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> e.&nbsp; liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> f.&nbsp; informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczeg&oacute;lnej opieki;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> g. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego <strong>w terminie 3 dni</strong> od dnia ich zaistnienia w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> h.&nbsp; informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> i.&nbsp; adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> j.&nbsp; liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> k.&nbsp; wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.</p> <p> <br /> Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:</strong></p> <p> Od momentu wpisu do Rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunk&oacute;w i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadz&oacute;r sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być r&oacute;wnież prowadzone poza planem nadzoru.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, kt&oacute;ra niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczeg&oacute;lności przez:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunk&oacute;w domowych;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozw&oacute;j psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorc&oacute;w (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych. W&oacute;jt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).</p> <p> Odnosi się to m.in. do instytucji, kt&oacute;re:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych <strong>do 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp; istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy &ndash; dotyczy ich obowiązek <strong>zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3)&nbsp; rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - <strong>dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.<strong>Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, zarejestrowanej&nbsp; po dniu<br /> 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.</strong></p> <p> <br /> Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, <strong>podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego

 

Wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu:

http://empatia.mpips.gov.pl/

na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1)      założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

2)      założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/


Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

·         osoby fizyczne;

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Godziny załatwienia spraw:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.

 

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

dla żłobka:

1)      decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)      decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

 

dla klubu dziecięcego:

1)      decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)      pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym.

 

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.


Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie.

Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, która od 2012 roku wynosi 400 zł.

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank PKO BP numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go pod adresem:

 https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a.       nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.       numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.       miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.       informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.       liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.        informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

g.       dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

h.       informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

i.         adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

j.         liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

k.       wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczególności przez:

1)      zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)      zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3)      prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

1)      istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

2)      istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

3)      rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu
3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego

Wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu: http://empatia.mpips.gov.pl/

na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1) założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

2) założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/


Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

·         osoby fizyczne;

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Godziny załatwienia spraw:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.

Wymogi lokalowe:

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

dla żłobka:

1)  decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)  decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

 

dla klubu dziecięcego:

1)  decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)  pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym.

 

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.


Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie.

Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, która od 2012 roku wynosi 400 zł.

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank PKO BP numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go pod adresem:

 https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a.  nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.  numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.  miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.  informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.  liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.  informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

g. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

h.  informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

i.  adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

j.  liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

k.  wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczególności przez:

1) zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

1) istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

2)  istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

3)  rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu
3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

2021-01-28 09:27:54  Sylwia Rembiszewska-Piątek

Pole full zmieniło wartość z '<p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"> <strong>Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego</strong></p> <p style="margin-left: 36pt;"> Wniosek o wpis do rejestru składa się <strong>wyłącznie </strong>w systemie elektronicznym na portalu:<a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank"> http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="margin-left: 36pt;"> na formularzu <strong>RKZ-1</strong> pn. <em>Wniosek o wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych lub wykazu dziennych opiekun&oacute;w</em>.</p> <p style="margin-left: 36pt;"> W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: <a href="https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany" target="_blank">https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany</a></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2) założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej <strong>Emp@tia</strong>, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: <a href="https://empatia.mpips.gov.pl/">https://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong><strong>Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:</strong></strong></p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby fizyczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong><strong>Godziny załatwienia spraw:</strong></strong></p> <p> W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank">http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p> Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.</p> <p style="text-align: center;"> <strong><strong>Wymogi lokalowe:</strong></strong></p> <p style="margin-left: 18pt;"> Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:</p> <p style="margin-left: 18pt;"> <strong>dla żłobka</strong>:</p> <p> 1)&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p> 2)&nbsp; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>dla klubu dziecięcego</strong>:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1)&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2)&nbsp; pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczeg&oacute;lności maksymalną liczbę miejsc<br /> w klubie dziecięcym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu rob&oacute;t budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec kt&oacute;rego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wni&oacute;sł sprzeciwu.</p> <p> <br /> <strong>Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,</strong>po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna &ndash; wojew&oacute;dztwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobk&oacute;w, gdzie będzie obsłużony przez gminę, kt&oacute;ra wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobk&oacute;w, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.</p> <p> Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobk&oacute;w i klub&oacute;w <strong>dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia</strong> przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.</p> <p> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodzic&oacute;w małych dzieci, kt&oacute;rzy chcieliby skorzystać z usług żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, a także do podmiot&oacute;w, kt&oacute;re chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się r&oacute;wnież informacje dla os&oacute;b, kt&oacute;re chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem <a href="http://www.empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki">empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podlega opłacie.</strong></p> <p> Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, kt&oacute;ra od 2012 roku wynosi 400 zł.</p> <p> <strong><u>Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:</u></strong></p> <p> Bank PKO BP <strong>numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105 </strong></p> <p> <strong>Urząd Miasta Olsztyna</strong>, <strong>Plac Jana Pawła II 1</strong>, <strong>10-101 Olsztyn</strong></p> <p> Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,</strong>prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go <strong>pod adresem:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow<br /> <br /> </strong></p> <p> Po potwierdzeniu spełnienia warunk&oacute;w wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.</p> <p> <strong>Zmiany w rejestrze</strong></p> <p> W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji <strong>w terminie 14 dni</strong> od dnia zaistnienia zmian w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> a.&nbsp; nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> b.&nbsp; numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> c.&nbsp; miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> d.&nbsp; informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> e.&nbsp; liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> f.&nbsp; informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczeg&oacute;lnej opieki;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> g. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego <strong>w terminie 3 dni</strong> od dnia ich zaistnienia w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> h.&nbsp; informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> i.&nbsp; adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> j.&nbsp; liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> k.&nbsp; wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.</p> <p> <br /> Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:</strong></p> <p> Od momentu wpisu do Rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunk&oacute;w i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadz&oacute;r sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być r&oacute;wnież prowadzone poza planem nadzoru.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, kt&oacute;ra niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczeg&oacute;lności przez:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunk&oacute;w domowych;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozw&oacute;j psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorc&oacute;w (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych. W&oacute;jt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).</p> <p> Odnosi się to m.in. do instytucji, kt&oacute;re:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych <strong>do 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp; istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy &ndash; dotyczy ich obowiązek <strong>zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3)&nbsp; rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - <strong>dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.<strong>Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, zarejestrowanej&nbsp; po dniu<br /> 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.</strong></p> <p> <br /> Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, <strong>podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.</strong></p> ' na '<p style="margin-left: 36pt; text-align: center;"> <strong>Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego</strong></p> <p style="margin-left: 36pt;"> Wniosek o wpis do rejestru składa się <strong>wyłącznie </strong>w systemie elektronicznym na portalu:<a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank"> http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="margin-left: 36pt;"> na formularzu <strong>RKZ-1</strong> pn. <em>Wniosek o wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych lub wykazu dziennych opiekun&oacute;w</em>.</p> <p style="margin-left: 36pt;"> W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: <a href="https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany" target="_blank">https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany</a></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2) założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej <strong>Emp@tia</strong>, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: <a href="https://empatia.mpips.gov.pl/">https://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong><strong>Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:</strong></strong></p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby fizyczne;</p> <p> &middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.</p> <p style="text-align: center;"> <br /> <strong><strong>Godziny załatwienia spraw:</strong></strong></p> <p> W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu <a href="http://empatia.mpips.gov.pl/" target="_blank">http://empatia.mpips.gov.pl/</a></p> <p> Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.</p> <p style="text-align: center;"> <strong><strong>Wymogi lokalowe:</strong></strong></p> <p style="margin-left: 18pt;"> Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w kt&oacute;rym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:</p> <p style="margin-left: 18pt;"> <strong>dla żłobka</strong>:</p> <p> 1)&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p> 2)&nbsp; decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych</p> <p> &nbsp;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> <strong>dla klubu dziecięcego</strong>:</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 1)&nbsp; decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;</p> <p style="margin-left:18.0pt;"> 2)&nbsp; pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczeg&oacute;lności maksymalną liczbę miejsc<br /> w klubie dziecięcym.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu rob&oacute;t budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec kt&oacute;rego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wni&oacute;sł sprzeciwu.</p> <p> <br /> <strong>Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,</strong>po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna &ndash; wojew&oacute;dztwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobk&oacute;w, gdzie będzie obsłużony przez gminę, kt&oacute;ra wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobk&oacute;w, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.</p> <p> Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobk&oacute;w i klub&oacute;w <strong>dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia</strong> przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.</p> <p> Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodzic&oacute;w małych dzieci, kt&oacute;rzy chcieliby skorzystać z usług żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, a także do podmiot&oacute;w, kt&oacute;re chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się r&oacute;wnież informacje dla os&oacute;b, kt&oacute;re chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem <a href="http://www.empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki">empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki</a></p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p> <strong>Wpis do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podlega opłacie.</strong></p> <p> Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, kt&oacute;ra od 2012 roku wynosi 400 zł.</p> <p> <strong><u>Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:</u></strong></p> <p> Bank PKO BP <strong>numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105 </strong></p> <p> <strong>Urząd Miasta Olsztyna</strong>, <strong>Plac Jana Pawła II 1</strong>, <strong>10-101 Olsztyn</strong></p> <p> Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Rejestr żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,</strong>prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go <strong>pod adresem:</strong></p> <p> <strong>&nbsp;https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow<br /> <br /> </strong></p> <p> Po potwierdzeniu spełnienia warunk&oacute;w wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.</p> <p> <strong>Zmiany w rejestrze</strong></p> <p> W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji <strong>w terminie 14 dni</strong> od dnia zaistnienia zmian w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> a.&nbsp; nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> b.&nbsp; numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> c.&nbsp; miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> d.&nbsp; informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> e.&nbsp; liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> f.&nbsp; informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczeg&oacute;lnej opieki;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> g. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego <strong>w terminie 3 dni</strong> od dnia ich zaistnienia w przypadku:</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> h.&nbsp; informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> i.&nbsp; adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> j.&nbsp; liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;</p> <p style="margin-left:27.0pt;"> k.&nbsp; wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.</p> <p> <br /> Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Nadz&oacute;r i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:</strong></p> <p> Od momentu wpisu do Rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunk&oacute;w i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadz&oacute;r sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być r&oacute;wnież prowadzone poza planem nadzoru.</p> <p align="center"> &nbsp;</p> <p align="center"> <strong>INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, kt&oacute;ra niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczeg&oacute;lności przez:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunk&oacute;w domowych;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp; zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozw&oacute;j psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorc&oacute;w (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych. W&oacute;jt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).</p> <p> Odnosi się to m.in. do instytucji, kt&oacute;re:</p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 1) istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych <strong>do 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 2)&nbsp; istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standard&oacute;w do warunk&oacute;w ustawy &ndash; dotyczy ich obowiązek <strong>zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;</strong></p> <p style="margin-left:36.0pt;"> 3)&nbsp; rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - <strong>dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych.<strong>Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobk&oacute;w i klub&oacute;w dziecięcych, zarejestrowanej&nbsp; po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.</strong></p> <p> <br /> Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, <strong>podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.</strong></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego

Wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu: http://empatia.mpips.gov.pl/

na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1) założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

2) założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/


Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

·         osoby fizyczne;

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Godziny załatwienia spraw:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.

Wymogi lokalowe:

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

dla żłobka:

1)  decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)  decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

 

dla klubu dziecięcego:

1)  decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)  pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym.

 

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.


Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie.

Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, która od 2012 roku wynosi 400 zł.

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank PKO BP numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go pod adresem:

 https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a.  nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.  numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.  miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.  informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.  liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.  informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

g. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

h.  informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

i.  adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

j.  liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

k.  wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczególności przez:

1) zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

1) istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

2)  istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

3)  rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu
3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Rejestracja żłobka /klubu dziecięcego

Wniosek o wpis do rejestru składa się wyłącznie w systemie elektronicznym na portalu: http://empatia.mpips.gov.pl/

na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

1) założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

2) założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/


Kto może wystąpić z wnioskiem o rejestrację żłobka/ klubu dziecięcego:

·         jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

·         osoby fizyczne;

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Godziny załatwienia spraw:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Dokumenty wymienione poniżej należy dołączyć w formie elektronicznej (scan) do wniosku o wpis do rejestru składanego w systemie elektronicznym Emp@tia.

Wymogi lokalowe:

Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

dla żłobka:

1)  decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)  decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

 

dla klubu dziecięcego:

1)  decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

2)  pozytywna opinia Prezydenta Olsztyna, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym.

 

Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Olsztyn następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.


Wypełniony na portalu Emp@tia wniosek,po wysłaniu go do właściwej gminy (tj. Urząd Miasta Olsztyna – województwo warmińsko-mazurskie), trafi na konto danej gminy w Rejestrze Żłobków, gdzie będzie obsłużony przez gminę, która wykorzystując funkcjonalności aplikacji Rejestr Żłobków, może wydać wnioskodawcy odpowiedni dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, aktualizację lub wykreślenie z Rejestru.

Złożenie wniosku o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest możliwe wyłącznie przez platformę elektroniczną Emp@tia przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Strona skierowana jest do rodziców małych dzieci, którzy chcieliby skorzystać z usług żłobków i klubów dziecięcych, a także do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w tych formach (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku). Strona internetowa dostępna jest pod adresem empatia.mpips.gov.pl/-/zlobki

 

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych podlega opłacie.

Rada Miasta Olsztyna w drodze uchwały określiła opłatę za wpis, która od 2012 roku wynosi 400 zł.

Opłatę za wpis do rejestru należy dokonać na rachunek bankowy:

Bank PKO BP numer rachunku bankowego: 78 1020 3541 0000 5902 0290 6105

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn

Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie Olsztyna,prowadzi Prezydent Olsztyna i publikuje go pod adresem:

 https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Olsztyna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Zmiany w rejestrze

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:

a.  nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

b.  numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

c.  miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

d.  informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

e.  liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;

f.  informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;

g. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:

h.  informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;

i.  adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;

j.  liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;

k.  wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

 

Nadzór i kontrola nad żłobkami i klubami dziecięcymi:

Od momentu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych podmiot będzie podlegać nadzorowi gminy, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Nadzór sprawowany będzie na podstawie planu nadzoru. Czynności nadzorcze mogą być również prowadzone poza planem nadzoru.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3

 

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10 ustawy tj. w szczególności przez:

1) zapewnianie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)  zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z-uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Wójt, burmistrz lub Prezydent Miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy (art. 28 ustawy).

Odnosi się to m.in. do instytucji, które:

1) istniały przed 4 kwietnia 2011r. - mają czas na dostosowanie standardów do warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do 4 kwietnia 2014r.;

2)  istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po 4 kwietnia 2014r.;

3)  rozpoczęły lub rozpoczną działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku - dotyczy ich obowiązek wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Do nieprawidłowości należy niewątpliwie zaliczyć prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3, bez stosownego zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.Sankcja za prowadzenie bez wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zarejestrowanej  po dniu 3 kwietnia 2011 roku, działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.


Zgodnie z art. 601 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia oraz nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

2021-01-28 09:30:08  Sylwia Rembiszewska-Piątek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2021-01-28 09:30:09  Sylwia Rembiszewska-Piątek

Załączono plik 920699

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3627049
user_idpuste2504847
fobject_idpuste920699
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste384380
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-28 09:30:09  Sylwia Rembiszewska-Piątek

Załączono plik 920700

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3627050
user_idpuste2504847
fobject_idpuste920700
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste384380
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-28 09:30:09  Sylwia Rembiszewska-Piątek

Załączono plik 920701

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3627051
user_idpuste2504847
fobject_idpuste920701
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste384380
_attachmentpuste1
_activepuste1
2021-01-28 09:30:09  Sylwia Rembiszewska-Piątek

Załączono plik 920702

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste3627052
user_idpuste2504847
fobject_idpuste920702
resource_idpuste3765
modelpusteArticle
foreign_idpuste384380
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..