Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
23/2021 Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olsztyn
23/2021 Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Olsztyn
06.09.2021 więcej
20/2021 Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komun.
20/2021 Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Olsztyn (stacjonarnego i
mobilnego)
27.08.2021 więcej
13/21 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Olsztyn
09.07.2021 więcej
11/2021 Aktualizacja dokumentacji projektowej "ul. Nowobałtycka"
Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. Budowa nowego przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do
wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej (ul. Nowobałtycka)
16.06.2021 więcej
9/2021 Dokumentacja projektowa dla osady archeologicznej
Dokumentacja projektowa dla osady archeologicznej w Lesie
Miejskim w Olsztynie
25.05.2021 więcej
8/2021 Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego
Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad realizacją umów
na roboty budowlane i dostawy wyposażenia obiektu, realizowanego
w ramach zadania pn. Przebudowa i rozbudowa hali Urania w
Olsztynie
21.05.2021 więcej
Aktualizacja Planu mobilności MOF do roku 2025
Przeprowadzenie aktualizacji „Planu mobilności MOF do roku
2025” poprzez opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej
Mobilności dla MOF Olsztyna 2030 ”
11.05.2021 więcej
6/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy układu drogowego
wraz z uzbrojeniem w sieci i oświetleniem w terenie przy ul.
Bałtyckiej w Olsztynie
05.05.2021 więcej
3/2021 Wykonanie opracowania modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej dla Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna /BZP nr 00015570/01 z dn. 10-03-2021r./
Wykonanie opracowania modelu struktury funkcjonalno -
przestrzennej dla Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Olsztyna /BZP nr 00015570/01 z dn. 10-03-2021r./
10.03.2021 więcej
2/2021 Nadzór prawny nad projektem pn. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie
Nadzór prawny nad projektem pn. Przebudowa i rozbudowa hali
widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie
10.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się