2021-04-30

Uchwały z XXXIII sesji RM z dnia 28.04.2021

Uchwały Rady Miasta Olsztyna opublikowane w Dzienniku Urzędowym:

1) XXXIII/555/21 Rada Miasta Olsztyna w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn

Data ogłoszenia: 10 maja 2021

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1819

2) XXXIII/545/21 Rada Miasta Olsztyna zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok

Data ogłoszenia: 10 maja 2021

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1818

3) XXXIII/557/21 Rada Miasta Olsztyna w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Data ogłoszenia: 10 maja 2021

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1821

4) XXXIII/556/21 Rada Miasta Olsztyna w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn

Data ogłoszenia: 10 maja 2021

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1820

5) XXXIII/548/21 Rada Miasta Olsztyna w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych.

Data ogłoszenia: 12 maja 2021

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=1881

 

Spis uchwał podjętych na XXXI sesji Rady Miasta

XXXIII/545/21 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2021 rok
XXXIII/546/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
XXXIII/547/21 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej przy Miesjkim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie
XXXIII/548/21 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Olsztyn lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych
XXXIII/549/21 w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/843/14 Rady Miasta Olsztyna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/681/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych oraz powołania Olsztyńskiego Centrum Pomocy Dziecku  przy ul. Pstrowskiego 5A i przyjęcia statutu Centrum
XXXIII/550/21 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Miasta Olsztyna
XXXIII/551/21 w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej przy ul. R. w Olsztynie, 
XXXIII/552/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych położonych w Olsztynie przy ulicy Trylińskiego 16 stanowiących własność Gminy Olsztyn na okres trzech lat z dotychczasowymi najemcami
XXXIII/553/21 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”
XXXIII/554/21 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Olsztyna”, 
XXXIII/555/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olsztyn
XXXIII/556/21 w sprawie Wykazu Kąpielisk na terenie Gminy Olsztyn, 
XXXIII/557/21 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody
XXXIII/558/21 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Olsztyna do 2024 r. z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030”
STANOWISKO NR 9/21  w sprawie  wyrażenia stanowczego protestu przeciwko próbie likwidacji Oddziału Torakochirurgii w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

 

Załączniki

  XXXIII 545 21 zmien... Olsztyna.pdf 4,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXIII 546 21 zmien...y finanso.pdf 18,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 Wi...Finansowa.pdf 344,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Wy...ęwzięć.pdf 68,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 Ob...ia do WPF.pdf 298,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXIII 547 21 Z - r...lamin MSZ.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZIP - XXXIII 548 21...oprawnych.pdf 269,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXIII 549 21 Z - z...ania OCPD.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  XXXIII 550 21 KZ - ...zabytkach.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 564 21 GGN ...imizowana.doc 29,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  nr rob. 557 21 OPNT...wa najmu.docx 15,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  XXXIII 553 21 IM - ...emisyjnej.doc 35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualizacja Planu ... Olsztyna.pdf 2,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXIII 554 21 IM - ...patrzenia.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Aktualizacji Zało...w ciepło.pdf 18,92 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1.pdf 37,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 2.pdf 65,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 3.pdf 109,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 4.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 5.pdf 3,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 6.PDF 4,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7.pdf 10,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 8.pdf 7,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 9.pdf 7,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ZIP - XXXIII 555 21... - azbest.pdf 153,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZIP - XXXIII 556 21...ąpielisk.pdf 123,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZIP- XXXIII 557 21 ... przyrody.pdf 133,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  XXXIII 558 21 SD - ...o 2024 r.docx 12,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Program Ochrony Śr...roku 2030.pdf 3,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Stanowisko NR 9 21 ...8.04.2021.doc 28,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się