2020-05-25

Skarbnik Miasta

Wiesława Nawotczyńska

 

Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
pokój nr 121

Sekretariat:

Tel: 89 527-47-57
lub 89 527-31-11, wew. 348
Fax: 89 527-35-23
Adres e-mail:
skarbnikmiasta@olsztyn.eu
 
 
Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Miasta,
2) nadzór nad wykonywaniem budżetu i jego zmianami,
3) nadzorowanie prac dotyczących sporządzania okresowych analiz i zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu,
4) nadzór nad gospodarką finansową Miasta (w tym jednostek organizacyjnych powiązanych z budżetem), ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów, z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,
5) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości,
6) nadzór nad przestrzeganiem zasad wynikających z dokumentacji opisującej politykę rachunkowości,
7) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych Miasta,
8) dokonywanie kontrasygnaty czynności prawnych dotyczących zarządu mieniem komunalnym, jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych oraz informowanie Rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej o odmowie złożenia kontrasygnaty.
 
Skarbnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Skarbnika.
 
Skarbnik bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:
1) Wydział Budżetu,
2) Wydział Finansów,
3) Wydział Podatków i Opłat.

Galeria

Obraz: Skarbnik Miasta Wiesława Nawotczyńska.jpg
Skarbnik Miasta Wiesława Nawotczyńska.jpg

Olga Walnicka-Kucio
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się