2020-05-25

Sekretarz Miasta

Stanisław Gorczyca

 
Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
pokój nr 124

Sekretariat:
Tel. 89 535-31-20
lub 89 527-31-11, wew. 335

adres e-mail: sekretarzmiasta@olsztyn.eu

 

Informacje o dniach i godzinach przyjmowania w sprawach skarg i wniosków:
Codziennie w godzinach pracy Urzędu.

 

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz kierowanie obiegiem dokumentów i trybem załatwiania spraw wpływających do Prezydenta,
2) nadzorowanie przestrzegania przepisów proceduralnych przy załatwianiu  spraw w trybie postępowania administracyjnego i skargowego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
3) organizowanie zasad właściwego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i petycji,
4) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy  w Urzędzie,
5) nadzór nad zapewnieniem terminowego i prawidłowego przygotowania przez komórki organizacyjne materiałów na Sesje Rady,
6) koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów prawnych Rady i Prezydenta,
7) pełnienie obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Systemu Zarządzania Jakością - nadzór nad funkcjonowaniem i doskonaleniem systemu,
8) nadzór nad gospodarką mieniem Urzędu i środkami budżetowymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
9) nadzór nad obsługą interesantów i załatwianiem indywidualnych  spraw mieszkańców,
10) dokonywanie z upoważnienia Prezydenta i w jego imieniu czynności prawnych w zakresie stosunku pracy nawiązywanego z pracownikami Urzędu na podstawie umowy o pracę,
11) prowadzenie spraw Miasta powierzonych przez Prezydenta,
12) pełnienie obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. SZBI oraz organizacyjny i merytoryczny nadzór nad realizacją zadań określonych w Dokumentacji SZBI.

 

Oświadczenia majątkowe:

1. za rok 2020

 

Sekretarz bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu:

  1. Wydział Organizacji i Kadr,
  2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy,
  3. Wydział Zamówień Publicznych,
  4. Biuro Obsługi Klienta,
  5. Urząd Stanu Cywilnego,
  6. Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

 

Galeria

Obraz: Sekretarz Miasta Stanisław Gorczyca.jpg
Sekretarz Miasta Stanisław Gorczyca.jpg

Olga Walnicka-Kucio
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się