2021-03-10

Regulaminy i organizacja Urzędu

Regulaminy i organizacja Urzędu

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Olsztyna Zarządzenie nr 51 z dnia 17 lutego 2021 r.
2. Kolegium Prezydenta Zarządzenie nr 534 z dnia 7.12.2015 r.
3. Opracowywanie projektów regulaminów komórek organizacyjnych Zarządzenie nr 276 z dnia 5.08.2021 r.
4. Polityka jakości Zarządzenie nr 142 z dnia 23.04.2015 r.
5. Księga jakości Zarządzenie nr 525 z dnia 6.12.2019 r.

 

Kierownictwo Urzędu

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Określenie liczby Zastępców Prezydenta Zarządzenie nr 83 z dnia 22.02.2019 r.
2. Powołanie Zastępców Prezydenta

Zarządzenie 55 z dnia 9.03.2009 r.

Zarządzenie nr 81 z dnia 22.02.2019 r.

Zarządzenie nr 82 z dnia 22.02.2019 r.

3. Zadania Zastępców Prezydenta Zarządzenie nr 55 z dnia 24.02.2021 r.

 

Sprawy pracownicze

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Regulamin wynagradzania pracowników Zarządzenie nr 13 z dnia 20.01.2020 r.
2. Regulamin pracy Zarządzenie nr 148 z dnia 10.05.2016 r.
3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie nr 43 z 13.02.2020 r.
4. Kodeks etyczny pracowników Zarządzenie nr 56 z 8.03.2010 r.
5. Przeciwdziałanie mobbingowi Zarządzenie nr 13 z 17.01.2017 r.

 

 

Obsługa korespondencji

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Wskazanie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych Zarządzenie nr 413 z dnia 20.11.2020 r.
2. Zasady obsługi korespondencji Zarządzenie nr 434 z dnia 8.12. 2020 r.
3. Papier firmowy w Urzędzie Zarządzenie nr 110 z dnia 30.03.2015 r.
4. Doręczanie korespondencji miejscowej Zarządzenie nr 181 z dnia 12.06.2013 r.
5. Instrukcja kancelaryjna JRWA dla Urzędu Gminy

 

Procedowanie spraw

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Akty prawne - zasady redagowania i opracowywania Zarządzenie nr 239 z dnia 27.06.2012 r.
2. Upoważnienia i pełnomocnictwa Prezydenta Olsztyna Zarządzenie nr 336 z dnia 9.09.2016 r.
3. Zamawianie, użytwanie, przechowywanie oraz kasacja pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta Olsztyna

Zarządzenie nr 311 z dnia 17.09.2010 r.

4. Polityka rachunkowości Zarządzenie ne 528 z dnia 11.12.2019 r.
5. procedura dotycząca rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn Zarządzenie nr 48 z dnia 5.02.2019 r.
6. Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Olsztynie Zarządzenie nr 172 z dnia 10.06.2013 r.
7. Zarządzanie ryzykiem Zarządzenie nr 303 z dnia 5.08.2013 r.
8. Używanie symboli państwowych i tablic urzędowych Zarządzenie nr 412 z dnia 27.12.2010 r.
     
     
     
     

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się