2021-03-10

Regulaminy i organizacja Urzędu

Regulaminy i organizacja Urzędu

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Olsztyna Zarządzenie nr 36 z dnia 1 lutego 2023 r.
2. Kolegium Prezydenta Zarządzenie nr 534 z dnia 7.12.2015 r.
3. Opracowywanie projektów regulaminów komórek organizacyjnych Zarządzenie nr 276 z dnia 5.08.2021 r.
4. Polityka jakości Zarządzenie nr 142 z dnia 23.04.2015 r.
5. Księga jakości Zarządzenie nr 525 z dnia 6.12.2019 r.

 

Kierownictwo Urzędu

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Określenie liczby Zastępców Prezydenta Zarządzenie nr 167 z dnia 13.06.2022 r.
2. Powołanie Zastępców Prezydenta

Zarządzenie nr 81 z dnia 22.02.2019 r.

Zarządzenie nr 358 z dnia 1.12.2022 r.

3. Zadania Zastępców Prezydenta Zarządzenie nr 48 z dnia 8.02.2023 r.

 

Sprawy pracownicze

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Regulamin wynagradzania pracowników Zarządzenie nr 13 z dnia 20.01.2020 r.
2. Regulamin pracy Zarządzenie nr 148 z dnia 10.05.2016 r.
3. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zarządzenie nr 360 z dnia 2.12.2022 r.
4. Kodeks etyczny pracowników Zarządzenie nr 56 z 8.03.2010 r.
5. Przeciwdziałanie mobbingowi Zarządzenie nr 13 z 17.01.2017 r.

 

 

Obsługa korespondencji

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Wskazanie sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych Zarządzenie nr 413 z dnia 20.11.2020 r.
2. Zasady obsługi korespondencji Zarządzenie nr 434 z dnia 8.12. 2020 r.
3. Papier firmowy w Urzędzie Zarządzenie nr 110 z dnia 30.03.2015 r.
4. Doręczanie korespondencji miejscowej Zarządzenie nr 181 z dnia 12.06.2013 r.
5. Instrukcja kancelaryjna JRWA dla Urzędu Gminy

 

Procedowanie spraw

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Akty prawne - zasady redagowania i opracowywania Zarządzenie nr 239 z dnia 27.06.2012 r.
2. Upoważnienia i pełnomocnictwa Prezydenta Olsztyna Zarządzenie nr 336 z dnia 9.09.2016 r.
3. Zamawianie, używanie, przechowywanie oraz kasacja pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta Olsztyna

Zarządzenie nr 250 z dnia 19.08.2022 r.

4. Polityka rachunkowości Zarządzenie nr 395 z dnia 29.12.2022 r.
5. procedura dotycząca rozliczeń podatku VAT Gminy Olsztyn Zarządzenie nr 48 z dnia 5.02.2019 r.
6. Organizacja i zasady funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Olsztynie Zarządzenie nr 172 z dnia 10.06.2013 r.
7. Zarządzanie ryzykiem Zarządzenie nr 303 z dnia 5.08.2013 r.
8. Używanie symboli państwowych i tablic urzędowych Zarządzenie nr 412 z dnia 27.12.2010 r.
9. Informacja publiczna - udostępnianie na wniosek Zarządzenie nr 296 z dnia 16.08.2016 r.
10. Uzyskiwanie informacji - uprawnienia radnych Rady Miasta Olsztyna Zarządzenie nr 151 z dnia 5.04.2019 r.
11. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządzenie nr 452 z dnia 23.12.2020

 

Zamówienia publiczne

 

Lp. Dotyczy Odnośnik
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych Zarządzenie nr 100 z dnia 13.04.2021 r.
2. Regulamin prowadzenia Dialogu technicznego w Urzędzie Miasta Olsztyna Zarządzenie nr 82 z dnia 21.03.2016 r.
3. Regulamin uruchamiania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych Zarządzenie nr 397 z dnia 30.12.2022 r.
4. Regulamin uruchamiania zamówień, w ramach realizacji zadań współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w perspektywie 2014 – 2020, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Zarządzenie nr 63 z dnia 8.03.2021 r.

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..