2020-10-14

Rachunki bankowe

 

 

                               UWAGA MIESZKAŃCY!

                           Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                        Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskich jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

 

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

 

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 


 

 

Kod do dokonywania płatności walutowych z zagranicy KOD (SWIFT): CITIPLPX

 

 

 

                        Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

                                  obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • wadium
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
zostaje
utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu
terminala. Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie
potwierdzenia wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

 


 


Szanowni Państwo,

 

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od 1 marca 2023 roku można
bez dodatkowych opłat dokonywać wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek
organizacyjnych  (np. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat, np.:
za wieczyste użytkowanie, skarbowej, odpady komunalne,
pobyt w bursach, przedszkolach
i żłobkach) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy lub Filia Urzędu
Pocztowego z wyłączeniem Agencji Pocztowych), na terenie całej Polski. 

 

 

Zestawienie placówek Poczty Polskiej w Olsztynie, w których można dokonać wpłat
na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych

Ulica

Nr domu

Nr lok.

Godz. otwarcia

Seweryna Pieniężnego

21

 

pon: 08:00-19:00, wt: 08:00-19:00,
śr: 08:00-19:00, czw: 08:00-19:00,
pi: 08:00-20:00

Marszałka Józefa Piłsudskiego

7/9

 

d. rob.: 08:00-14:30

Stokrotki

1

 

pon: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
wt: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
śr: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
czw: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
pi: 13:00-17:00, 17:30-20:00

Wilgi

2

 

pon: 10:00-17:00, wt: 10:00-17:00,
śr: 10:00-17:00, czw: 10:00-17:00,
pi: 13:00-20:00

Zbożowa

27 A

 

pon: 08:30-18:00, wt: 08:30-18:00,
śr: 08:30-18:00, czw: 08:30-18:00,
pi: 08:30-20:00

Władysława Jagiełły

4

 

pon: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
wt: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
śr: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
czw: 09:30-13:00, 13:00-16:30,
pi: 13:00-17:00, 17:30-20:00

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

28

 

pon: 09:00-18:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-20:00

Partyzantów

39

 

d.rob.: 06:00-22:00, w.sob.: 06:00-22:00,
Nie Han: 09:00-16:00, n nhan: 09:00-16:00

Franciszka Barcza

58

 

pon: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
wt: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
śr: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
czw: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
pi: 13:00-17:00, 17:30-20:00

Generała Władysława Sikorskiego

2 B

 

pon: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
wt: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
śr: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
czw: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
pi: 13:00-16:30, 17:00-20:00

Bolesława Limanowskiego

48

 

pon: 09:00-19:00, wt: 09:00-19:00,
śr: 09:00-19:00, czw: 09:00-19:00,
pi: 09:00-20:00

Borowa

4

3

pon: 12:00-19:00, wt: 12:00-19:00,
śr: 12:00-19:00, czw: 12:00-19:00,
pi: 13:00-20:00

Poprzeczna

18A

 

pon: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
wt: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
śr: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
czw: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
pi: 09:00-16:30, 17:00-20:00

Szczytnowska

4

 

pon: 09:00-16:30, wt: 09:00-16:30,
śr: 09:00-16:30, czw: 09:00-16:30,
pi: 09:00-20:00

Henryka Panasa

1A

 

pon: 09:00-18:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 10:00-20:00

Mikołaja Kopernika

40

 

pon: 08:00-17:00, wt: 08:00-17:00,
śr: 08:00-17:00, czw: 08:00-17:00,
pi: 10:00-20:00

Kazimierza Jaroszyka

21

 

d.rob.: 08:00-20:00, w.sob.: 08:00-15:00

Bałtycka

31

 

pon: 08:30-20:00, wt: 08:30-18:00,
śr: 08:30-18:00, czw: 08:30-18:00,
pi: 08:30-18:00

Pana Tadeusza

6

 

pon: 10:00-17:00, wt: 10:00-17:00,
śr: 10:00-17:00, czw: 10:00-17:00,
pi: 13:00-20:00

Melchiora Wańkowicza

26

 

pon: 09:00-17:00, wt: 09:00-17:00,
śr: 09:00-17:00, czw: 09:00-17:00,
pi: 10:00-20:00

Warszawska

64

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00

Michała Oczapowskiego

12

 

pon: 12:00-14:00, 14:30-20:00,
wt: 11:30-14:00, 14:30-18:00,
śr: 11:30-14:00, 14:30-18:00,
czw: 11:30-14:00, 14:30-18:00,
pi: 11:30-14:00, 14:30-18:00

Wincentego Pstrowskiego

23

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00

Immanuela Kanta

1

34

pon: 10:00-17:00, wt: 10:00-17:00,
śr: 10:00-17:00, czw: 10:00-17:00,
pi: 13:00-20:00

Generała Józefa Hallera

2

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00

Stawigudzka

7

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00


 

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..