2020-10-12

Przewodniczący Rad Osiedli

 

Lp.

Rada Osiedla

Przewodniczący

Telefon/e-mail

Adres siedziby RO

1.

Brzeziny

Kopytowski  Jan     

606 727 071

 jan.kopytowski@uwm.edu.pl

Sklep Społem "Aksamitka",

10-765 Olsztyn ul. Dubiskiego 43

2.

Dajtki

Winiarska Władysława

510 897 904

rada.dajtki@wp.pl

Biblioteka SP nr 18 Olsztyn ul. Żytnia 71

3.

Generałów

Kocenko Piotr

694 608 809  

piotrkocenko@wp.pl

SM  Kormoran Olsztyn 10-693

ul. Kutrzeby 9 lok.S

4.

Grunwaldzkiego

Mackiewicz Jerzy

506 008 009

jerzy.mackiewicz@gmail.com

Olsztyn 10-123 ul. Grunwaldzka 7A

5.

Gutkowo

Wichowski Tadeusz Piotr

602 816 546

p.wicho@wp.pl

Olsztyn 11-041, ul. Zagłoby 11

6.

Jaroty

Ragin Czesław

661 502 409 

c-ragin@o2.pl

SP nr 34 Olsztyn 10-691 ul. Herdera 3

7.

Kętrzyńskiego

Szymański Ryszard

696 463 814  

drazsyr13@wp.pl

10-511 Olsztyn ul. Kopernika14 A

8.

Kormoran

Gierejczyk Paweł

696 490 957

gierapaw@wp.pl

Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych 10-560 Olsztyn

ul. Żołnierska 49

9.

Kortowo

From Jolanta

603 850 443  

jolantamaria2311@gmail.com

Sklep Społem Olsztyn 10-720

ul. Prawocheńskiego 11

10.

Kościuszki

Chmielewski Błażej

 507 073 699

blazej.chmielewski@op.pl

 

 

11.

Likusy .

Mikulewicz Joanna

792 795 400  

joanna.joanna04@o2.pl

Olsztyn 10-170 ul. Bałtycka 45

12.

Mazurskie

Moczulski Jacek

883 752 402

jaag24@tlen.pl

SP nr 6 Olsztyn 10-607 ul. Gdyńska 17

13.

Nad Jez. Długim

Dąbrowski Stanisław

  502 644 450

  rybaki21@gmail.com

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Olsztyn

10-144 ul. Bałtycka 37A

14.

Nagórki

Trzeciakiewicz Joanna

604 774 286 

joanna.trzeciakiewicz@gmail.com

SM Jaroty Olsztyn 10-684 ul. Wańkowicza 5

 

 

15.

Pieczewo

Tomasz Swędrowski

697 702 259

tomekamati@wp.pl

                                          

SM Jaroty Olsztyn 10-690

ul. Jeziołowicza 11

16.

Podgrodzie

Uzdowski Stanisław

600 913 963  

pol.stan@wp.pl

Klub Alternatywa Olsztyn 10-080 ul. Profesorska 15

17.

Podleśna

 Dudzik Magdalena

dudzik.magdalena22@gmail.com

Olsztyn 10-279 ul. Ludwika Zamenhofa 1

18.

Pojezierze

Gęsicki Bogdan               

510 033 545

kontakt@pojezierze.info

SP nr 3 Olsztyn-10-445

 ul. Kołobrzeska 13M

19.

Redykajny - Rada działała do dnia 05.06.21 r.

Piekarski Jan

660 762 864

j.piekarski@yakan.pl

adres do korespondencji: Olsztyn 11-041 ul. Narcyzowa 12

20.

Śródmieście

 

krzysztof.kapinos@gmail.com

 

21.

Wojska Polskiego

Nałęcz Wiesław

600 382 514

nalpawel@poczta.onet.pl

Olsztyn 10-229 ul. Wojska Polskiego 69-73

22.

Zatorze

Janus Tomasz

795 465 672

rada.zatorze.olsztyn@gmail.com

Olsztyn 10-271 ul. Jagiellońska 12

23.

Zielona Górka

Szydlik Elżbieta                     

608 728 434                                                   eszydlik1@gmail.com

PSS SPOŁEM

10-337 Olsztyn

ul. Morwowa 12

 


Wszelkie bliższe informacje można uzyskać w Biurze Rady Miasta u Pani Sylwii Rudzkiej, tel 89 50 60 602, wew. 602

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..