2020-05-08

Prezydent Olsztyna

dr inż. Piotr Grzymowicz

 
Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
pokój nr 124
 
Sekretariat:

Tel. 89 527-46-23
lub 89 527-31-11, wew. 450
Adres e-mail: prezydentmiasta@olsztyn.eu
Blog: www.grzymowicz.pl

 

dr Piotr Grzymowicz - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Doktor nauk technicznych. Fachowiec, społecznik, nauczyciel akademicki. W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna. Od 2009 roku prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na to stanowisko był wykładowcą na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sześciokrotnie wybierany na radnego Rady Miasta Olsztyna w kadencjach: 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014, 2014–2018, 2018–2023.

W trakcie prezydentury Piotra Grzymowicza zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji: przywrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jez. Ukiel, zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, uruchomiono Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera” oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic.

Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem „Lidera Samorządu 2016”, przyznanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz został laureatem „Złotej Dziesiątki” rankingu „Perły Samorządu 2017”, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”. Żonaty. Ma trzech synów i troje wnucząt.

 

Przyjęcia interesantów:
Prezydent lub wyznaczony Zastępca Prezydenta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 15.30 do 17.00, po uprzednim zapisaniu się na spotkanie. Zapisy odbywają się w Punkcie Informacyjnym Biura Obsługi Klienta- telefon: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482.


Przedmiot działania i kompetencje Prezydenta:
Prezydent kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika. Prezydent jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:
1) kierowanie sprawami Miasta,
2) reprezentowanie Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
3) realizowanie budżetu Miasta,
4) kierowanie pracą Urzędu,
5) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
6) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
7) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
9) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
11) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania mieniem Miasta,
13) wydawanie zarządzeń,
14) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
15) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
16) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
   a) wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w  szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
   b) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
   c) zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
   d) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
17) kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.
 
Prezydent część spraw Miasta może powierzyć Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi.
W sprawach powierzonych, Zastępcy Prezydenta realizują kompetencje Prezydenta jako organu wykonawczego gminy oraz kompetencje Starosty.
Prezydent może upoważnić swoich Zastępców do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządzania mieniem.
 
W czasie nieobecności Prezydenta Jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem i Miastem realizuje Pierwszy Zastępca Prezydenta.

 

Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskiejednostki organizacyjne:
1) Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Promocji, Kultury i Sportu
2) Biuro Rady Miasta
3) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
4) Wydział Strategii i Funduszy Europejskich
5) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków
6) Biuro Promocji i Turystyki
7) Biuro Kontroli
8) Biuro Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego
9) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
10) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych
12) Biuro ds. Obsługi Prawnej
13) Audytora Wewnętrznego
14) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka

15) Samodzielne stanowisko ds. BHP
15) Olsztyński Teatr Lalek,
16) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,
17) Biuro Wystaw Artystycznych,
18) Miejski Ośrodek Kultury,
19) Miejską Bibliotekę Publiczną,
20) Straż Miejską,
21) Powiatową Administrację Zespoloną w tym:
       a) Komendę Miejską Policji,
       b) Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
       c) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna.

Załączniki

  Zaświadczenie o wy... Olsztyna.pdf 18,55 KB (pdf) szczegóły pobierz

Galeria

Obraz: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.jpg
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.jpg

Olga Walnicka-Kucio
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się