2020-05-08

Prezydent Olsztyna

dr inż. Piotr Grzymowicz

 
Adres:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II nr 1
10-101 Olsztyn
pokój nr 124
 
Sekretariat:

tel. 89 506-02-50

89 527-46-23

e-mail: prezydentmiasta@olsztyn.eu
Blog: www.grzymowicz.pl

 

dr Piotr Grzymowicz - absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Doktor nauk technicznych. Fachowiec, społecznik, nauczyciel akademicki. W latach 2001-2007 zastępca Prezydenta Miasta Olsztyna. Od 2009 roku prezydent Olsztyna. Do czasu wyboru na to stanowisko był wykładowcą na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sześciokrotnie wybierany na radnego Rady Miasta Olsztyna w kadencjach: 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010, 2010–2014, 2014–2018, 2018–2023.

W trakcie prezydentury Piotra Grzymowicza zrealizowano w Olsztynie szereg ważnych inwestycji: przywrócono komunikację tramwajową, zagospodarowano brzegi jez. Ukiel, zrewitalizowano najpiękniejsze olsztyńskie parki, uruchomiono Wodne Centrum Rekreacyjno-Sportowe „Aquasfera” oraz wybudowano i zmodernizowano dziesiątki kilometrów olsztyńskich ulic.

Za swoją działalność Piotr Grzymowicz został uhonorowany tytułem „Lidera Samorządu 2016”, przyznanym przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz został laureatem „Złotej Dziesiątki” rankingu „Perły Samorządu 2017”, przygotowanego przez „Gazetę Prawną”. Żonaty. Ma trzech synów i troje wnucząt.

 

Przyjęcia interesantów:
 
Prezydent lub wyznaczony Zastępca Prezydenta przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 15.30 do 17.00, po uprzednim zapisaniu się na spotkanie. Zapisy odbywają się w Punkcie Informacyjnym Wydziału Spraw Obywatelskich - telefon: 89 527-60-68 lub 89 527-31-11, wew. 482.


Przedmiot działania i kompetencje Prezydenta:


Prezydent kieruje Urzędem przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika. Prezydent jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników Urzędu.

 

Do zadań Prezydenta należy w szczególności:

 

1) kierowanie sprawami Miasta,
2) reprezentowanie Urzędu i Miasta oraz prowadzenie negocjacji w sprawach dotyczących gminy,
3) realizowanie budżetu Miasta,
4) kierowanie pracą Urzędu,
5) nadzorowanie realizacji Polityki Jakości Urzędu,
6) powoływanie i odwoływanie swoich zastępców,
7) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Miasta,
8) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady,
9) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji,
10) wykonywanie czynności pracodawcy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz wykonywanie wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego,
11) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
12) podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania mieniem Miasta,
13) wydawanie zarządzeń,
14) ogłaszanie budżetu Miasta i sprawozdań z jego wykonania,
15) kierowanie działaniami w sytuacjach klęsk żywiołowych,
16) sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży, w tym:
   a) wydawanie kierownikom służb zespolonych na szczeblu powiatu poleceń podjęcia działań w zakresie dla nich właściwym, zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej, w  szczególności życia lub zdrowia oraz przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym,
   b) powoływanie i odwoływanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna,
   c) zatwierdzanie programów działania powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży,
   d) uzgadnianie wspólnego działania tych jednostek na obszarze powiatu,
17) kierowanie w sytuacjach szczególnych wspólnymi działaniami powiatowych (miejskich) służb, inspekcji i straży.
 
 
Prezydent część spraw Miasta może powierzyć Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi.
W sprawach powierzonych, Zastępcy Prezydenta realizują kompetencje Prezydenta jako organu wykonawczego gminy oraz kompetencje Starosty.
 
Prezydent może upoważnić swoich Zastępców do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządzania mieniem.
 
 
W czasie nieobecności Prezydenta Jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem i Miastem realizuje Pierwszy Zastępca Prezydenta.

 

Prezydent bezpośrednio nadzoruje następujące komórki organizacyjne Urzędu oraz miejskiejednostki organizacyjne:


1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

2) Wydział Kultury i Ochrony Zabytków,

3) Biuro Rady Miasta,

4) Biuro Promocji i Turystyki,

5) Biuro Kontroli,

6) Biuro Prezydenta Miasta  i Dialogu Obywatelskiego,

7) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

8) Biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu,

9) Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

10) Biuro ds. Obsługi Prawnej,

11) Jednostkę Realizującą Projekt V,

12)Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Promocji, Kultury i Sportu,

13) Audytora Wewnętrznego,

14) Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji

15) Samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej i oceny ryzyka,

16) Samodzielne stanowisko ds. BHP.

17) Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich,

18) Olsztyński Teatr Lalek,

19) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne,

20) Biuro Wystaw Artystycznych,

21) Miejski Ośrodek Kultury,

22) Miejską Bibliotekę Publiczną,

23) Straż Miejską,

24) Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie,

25) Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,

26) Spółki z udziałem Gminy Olsztyn:

a) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,

b) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

c) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.,

d) Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o,

e) Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o.,

f) Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o.,

g) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.,

h) Port Lotniczy Mazury Sp. z o.o.,

i) Stomil Olsztyn S.A.

Załączniki

Galeria

Obraz: Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.jpg
Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.jpg

Olga Walnicka-Kucio
 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..