2020-10-15

Pozostałe rejestry, ewidencje, archiwa

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta

Nazwa rejestru/ewidencji

Dostępność

Wydział Organizacji i Kadr

Archiwum zakładowe

 

Wniosek o udostępnienie dokumentacji przez archiwum zakładowe należy przekazać do Urzędu Miasta Olsztyna w jeden z niżej wymienionych sposobów:

1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn;
2. Złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Olsztyna:
Kancelaria Ogólna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn, pokój 20 (parter);
3. Przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP przy użyciu usługi „Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

W Archiwum zakładowym Urzędu Miasta Olsztyna znajduje się także dokumentacja osobowo-płacowa pochodząca ze zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, których wykaz dostępny jest w pliku poniżej tabeli.

 

Wydział Organizacji i Kadr

Centralny rejestr skarg i wniosków

Prowadzony w Wydziale Organizacji i Kadr - Pl. Jana Pawła II 1.

Biuro Obsługi Klienta

Rejestr Dowodów Osobistych

 

Prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010  r. o dowodach osobistych. Dane z rejestru są udostępniane na wniosek.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ewidencja gruntów i budynków

Prowadzona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Rejestr numerów porządkowych nieruchomości Prowadzony w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Komunikacji

Ewidencja kierowców

Prowadzona w Wydziale Komunikacji - ul. Knosały 3/5 Budynek A.

 

Biuro Obsługi Klienta

 

Rejestr PESEL

Prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 ro ewidencji ludności. Dane z rejestru są udostępniane na wniosek.

Biuro Obsługi Klienta

Rejestr mieszkańców

Prowadzony przez Prezydenta Olsztyna na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 ro ewidencji ludności. Dane z rejestru są udostępniane na wniosek.

 

Wydział Podatków i Opłat

Ewidencja podatkowa nieruchomości (podmiotów i przedmiotów opodatkowania)

Prowadzona przez Wydział Podatków i Opłat - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Komunikacji

Ewidencja pojazdów samochodowych

Prowadzona w Wydziale Komunikacji - ul. Knosały 3/5 Budynek A.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ewidencja sprzedaży (w zakresie nieruchomości)

Prowadzona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nieprowadzących Działalności Gospodarczej

Prowadzona w Biurze Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - ul. Knosały 3/5 Budynek A.

Wydział Podatków i Opłat

Ewidencja tytułów wykonawczych

Prowadzona w Wydziale Podatków i Opłat - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Podatków i Opłat

Ewidencja upomnień

Prowadzona w Wydziale Podatków i Opłat - ul. Wyzwolenia 30.

Biuro Rady Miasta

Ewidencja wniosków i opinii komisji Rady Miasta

Prowadzona w Biurze Rady Miasta - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Komunikacji

Ewidencja zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

Prowadzona w Wydziale Komunikacji - ul. Knosały 3/5 Budynek A.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Prowadzona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ewidencja zasobów nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa

Prowadzona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.

Urząd Stanu Cywilnego

Księga małżeństw

Prowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego - Pl. Jana Pawła II 1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń określają przepisy Rozdziału 9 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. t. j. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 ze zm.)

Urząd Stanu Cywilnego

Księga urodzeń

Prowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego - Pl. Jana Pawła II 1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń określają przepisy Rozdziału 9 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. t. j. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 ze zm.)

Urząd Stanu Cywilnego

Księga zgonów

Prowadzona w Urzędzie Stanu Cywilnego - Pl. Jana Pawła II 1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń określają przepisy Rozdziału 9 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. t. j. z 2004r., Nr 161, poz. 1688 ze zm.)

Wydział Komunikacji

Rejestr akt kierowców, podań o wydanie, przywrócenie i zwrot uprawnień

Prowadzony w Wydziale Komunikacji - ul. Knosały 3/5 Budynek A.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr cen i wartości nieruchomości

Prowadzony w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Środowiska

Rejestr Informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach ich zagospodarowania

Prowadzona w Wydziale Środowiska - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Środowiska

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Prowadzona w Wydziale Środowiska - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Środowiska Rejestr kart wędkarskich Prowadzona w Wydziale Środowiska - ul. Wyzwolenia 30.

Biuro Rady Miasta

Rejestr projektów uchwał Rady Miasta

Prowadzony w Biurze Rady Miasta - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Inwestycji Miejskich

Rejestr społecznych inicjatyw lokalnych

Prowadzony w Wydziale Inwestycji Miejskich - Pl. Jana Pawła II 1.

Biuro Rady Miasta

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

Prowadzony w Biurze Rady Miasta - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Rejestr wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Prowadzony w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Pl. Jana Pawła II 1.
Wydział Urbanistyki i Architektury

Rejestr decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Prowadzony w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Ewidencja zgłoszeń robót budowlanych Prowadzony w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Ewidencja rejestrowanych dzienników budów Prowadzony w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Urbanistyki i Architektury

Ewidencja zaświadczeń o samodzielności lokali

Prowadzony w Wydziale Urbanistyki i Architektury - Pl. Jana Pawła II 1.

 

Biuro Obsługi Klienta

Rejestr wyborców

 

Prowadzony przez Prezydenta Olsztyna na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011  r. Kodeks wyborczy. Dane z rejestru są udostępniane na wniosek.

Wydział Organizacji i Kadr

Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

Prowadzony w Wydziale Organizacji i Kadr - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Edukacji

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Prowadzony w Wydziale Edukacji - ul. Knosały 3 Budynek A.

Wydział Edukacji

Rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Prowadzony w Wydziale Edukacji - ul. Knosały 3 Budynek A.

Wydział Podatków i Opłat

Rejestr zaświadczeń

Prowadzony w Wydziale Podatków i Opłat - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Komunikacji

Rejestr zatrzymanych praw jazdy

Prowadzony w Wydziale Komunikacji - ul. Knosały 3/5 Budynek A.

Wydział Podatków i Opłat

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł

Prowadzony w Wydziale Podatków i Opłat - ul. Wyzwolenia 30.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Ewidencja użytkowania wieczystego, dzierżawy, bezumownego użytkowania, sprzedaży i trwałego zarządu gruntów Gminy i Skarbu Państwa.

Prowadzona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewidencja przekształcania prawa użytkowania wieczystego na własność - Gminy i Skarbu Państwa Prowadzona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Ewidencja opłat adiacenckich i opłat planistycznych Prowadzona w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - Pl. Jana Pawła II 1.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Rejestr pieczęci urzędowych w Urzędzie Miasta Olsztyna Prowadzony w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - Pl. Jana Pawła II 1.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Ewidencja pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miasta Olsztyna Prowadzona w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - Pl. Jana Pawła II 1.
Wydział Administracyjno-Gospodarczy Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Prowadzona w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym - Pl. Jana Pawła II 1.

Wydział Edukacji Ewidencja zawierająca liczbę, formę organizacyjno-prawną publicznych jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez Miasto Olsztyn z uwzględnieniem rodzajów i numerów dokumentów o ich utworzeniu/przekształceniu/likwidacji oraz rodzajów podległości Prowadzona w Wydziale Edukacji - ul. Knosały 3 Budynek A.
Wydział Edukacji Ewidencja szkół i placówek niepublicznych Prowadzona w Wydziale Edukacji - ul. Knosały 3 Budynek A.

 

 

Załączniki

  Wykaz zlikwidowanyc...kładowym.xls 37,5 KB (xls) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się