2021-03-01

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2021 rok

Plan pracy

KOMISJI BUDŻETU i FINANSÓW

Rady Miasta Olsztyna na 2021 rok

 

1.

styczeń

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020r.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

2.

luty

 1. Aktualna sytuacja finansowa gminy.

 2. Analiza materiałów na sesję i sprawy bieżące.

3.

marzec

 1. Aktualna sytuacja finansowa gminy.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

4.

kwiecień

 1. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

 2. Aktualna sytuacja finansowa gminy.

5.

maj

 1. Aktualna sytuacja finansowa gminy.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

 3. Sprawy różne, wolne wnioski.

6.

czerwiec

 1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Miasta Olsztyna za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

 3. Aktualna sytuacja finansowa gminy.

7.

lipiec

Przerwa urlopowa

 

8.

sierpień

 1. Informacja o założeniach do projektu budżetu na 2022 rok.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

9.

wrzesień

 1. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2021r.

 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

 3. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

10.

październik

 1. Aktualna sytuacja finansowa gminy.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

11.

listopad

 1. Omówienie i zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2022r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

12.

grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Olsztyna na 2022r., wieloletniej prognozy finansowej wraz z autopoprawkami.

 2. Opiniowanie materiałów sesyjnych.

 3. Przygotowanie i zatwierdzenie planu pracy na rok 2022.

 

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

/-/ Mirosław Gornowicz

Załączniki

  Plan pracy Komisji ... na 2021.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się