2021-05-14

Opłata skarbowa

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej musi zawierać:

     

        1)   dane wnioskodawcy:

        -imię i nazwisko/nazwa;

        -adres zamieszkania/siedziby (w Polsce);

        -PESEL/NIP/w przypadku nierezydentów seria i numer paszportu;

 

        2) wysokość uiszczonej opłaty skarbowej o zwrot której ubiega się wnioskodawca;

 

        3) datę dokonania zapłaty opłaty skarbowej;

 

        4) uzasadnienie wniosku:

       -podanie przyczyn niedokonania czynności urzędowej, niewydania zaświadczenia, zezwolenia /pozwolenia, koncesji/ (np. niezłożenie wniosku, otrzymanie decyzji odmownej);

       -oznaczenie stron postępowania oraz nazwy organu lub sądu, do którego złożono wniosek/pełnomocnictwo (lub gdzie planowano złożyć wniosek/pełnomocnictwo – jeżeli ostatecznie nie został złożony);

      *załączenie kopii dokumentu potwierdzającego niedokonanie czynności urzędowej/niewydanie zezwolenia lub zaświadczenia przyspiesza zakończenie sprawy;

 

       5) określenie sposobu zwrotu opłaty skarbowej: numer rachunku bankowego/przekaz pocztowy/Oddział PKO BP S.A.

 

 

            Wniosek o zwrot opłaty skarbowej można złożyć:

 

      1. W formie elektronicznej-poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Olsztyna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- /urzadmiastaolsztyn/SkrytkaESP.

    2. W formie papierowej:

     a) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, pok. 20, 22;

     b) przesyłając pocztą na adres:

     Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

Załączniki

  Wniosek o zwrot op...karbowej .pdf 66,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się