2023-04-26

Konkurs na dyrektora Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

                                                                                              

 

PREZYDENT OLSZTYNA

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Al. Marszałka Józefa  Piłsudskiego 38

 

 

Okres zatrudnienia : na czas określony od 3 do 7 lat

 

 

1. Niezbędne wymagania wobec kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

 2) znajomość języka polskiego;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) dobry stan zdrowia;

6) nieposzlakowana opinia;

7) wykształcenie wyższe magisterskie;

8) co najmniej 5-letnia udokumentowana działalność w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury, lub edukacji, lub nauki, lub administracji rządowej lub samorządowej, w tym 4 -letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim;

 9) doświadczenie w działalności naukowej lub edukacyjnej lub popularyzatorskiej;

10) znajomość przepisów prawnych dotyczących:

a) organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,

b) samorządu gminnego,

c) finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury,

d) zamówień publicznych i prawa pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata (kandydatki) na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego:

1) znajomość zagadnień i procedur związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej, na działalność  kulturalną;

2) ukończone kursy lub szkolenia z zakresu dziedzin kulturalnych, zarządzania, ekonomii, pozyskiwania środków unijnych;

3) znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym;

4) predyspozycje menedżerskie i umiejętności zarządzania zespołem;

5) współpraca z lokalnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi;

6) umiejętność prowadzenia negocjacji;

7) kreatywność, dyspozycyjność, inicjatywność i efektywność w działaniu.

 

3. Wymagane dokumenty:

1) zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem;

2) życiorys zawodowy - curriculum vitae, zawierający adres kontaktowy; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezydenta Olsztyna z siedzibą przy Pl. Jana Pawła II 1, moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji.”;

3) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

4) kopie dokumentów poświadczających znajomość języka polskiego, (w przypadku  obywatelstwa innego niż polskie),

5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

6) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe),

7) kopie dokumentów potwierdzających działalność w obszarze kultury lub edukacji lub nauki;

8) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;

9) zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);

10) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;

11) oświadczenie kandydata (kandydatki), że nie był (nie była) skazany (skazana) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

12) rekomendacje/recenzje/opinie od osób fizycznych lub prawnych, bezpośrednio związanych z działalnością kulturalną, lub edukacyjną, lub naukową potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe oraz nieposzlakowaną opinię kandydata (kandydatki);

13) autorska koncepcja funkcjonowania Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego (programowa, organizacyjna i finansowa), uwzględniająca możliwości finansowe instytucji i środki zewnętrzne, o objętości maksymalnie 10 stron (czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12), w szczególności:

a) sformułowanie misji i celów strategicznych w oparciu o zadania statutowe oraz kierunków rozwoju OPiOA,

b) zarys programu działalności OPiOA,

c) plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskanymi z innych źródeł zewnętrznych),

d) opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów OPiOA,

e) opis sposobu optymalizacji pracy, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

f) plan współpracy z innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi,

g) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku OPiOA.

 

 

 

4. Zadania jakie ma realizować dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego:

1) kierownictwo i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej,

2) wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji,

3) dbałość i właściwe i gospodarne wykorzystywanie mienia i majątku instytucji,

4) przedstawianie Organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności instytucji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami Organizatora,

5) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na działalność instytucji,

6) bezwzględne przestrzeganie dyscypliny finansowej w zakresie gospodarki finansowej instytucji,

7) racjonalizacja wydatków instytucji oraz ich dokonywanie w sposób celowy przy optymalnym doborze metod i środków umożliwiających terminową realizację zadań,

8) rzetelna i sprawna współpraca z Organizatorem, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi i innymi instytucjami działającymi w zakresie kultury i nauki,

9) inne zadania nie wymienione wyżej, a wynikające z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Statutu Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie oraz innych aktów prawnych dotyczących działalności instytucji.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „konkurs na dyrektora OPiOA” w Wydziale Organizacji i Kadr Urzędu Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, pokój 130, w terminie do   17 maja 2023 roku.

O zakwalifikowaniu do konkursu, terminie i miejscu jego przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Z dokumentami dotyczącymi organizacyjno-finansowych warunków działalności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego można zapoznać się w Wydziale Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Olsztyna Pl. Jana Pawła II Nr 1, pokój nr 12,  w godzinach pracy Urzędu Miasta Olsztyna.                                        

Informacja dodatkowa:

         Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  informuję, że:

       1) administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna, Pl. Jana    Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, kontakt z Inspektorem ds. ochrony danych osobowych - iod@olsztyn.eu,

       2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.,

        3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,

        4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

        5) ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

        6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

                                                                                   Prezydent Olsztyna

 

                                                                                    Piotr Grzymowicz

 


 

INFORMACJA

 

          Informujemy, że konkurs na stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego  w Olsztynie, nie został rozstrzygnięty.

 

                                                                                       Olsztyn, 15 czerwca 2023r.

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..