2021-04-13

Komisja Inwestycji i Rozwoju

Przewodniczący komisji:

 •  Tomasz Jan Głażewski

Członkowie komisji:

 •  Mirosław Arczak
 •  Jarosław Stanisław Babalski
 •  Marta Kamińska
 •  Łukasz Jacek Łukaszewski
 •  Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz
 •  Wiktor Wójcik
 •  Marian Zdunek

Przedmiot działania komisji:

 • zagadnienia dotyczące tworzenia warunków rozwoju gospodarczego miasta oraz pobudzania i wspierania przedsiębiorczości
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta oraz  stowarzyszeniami i organizacjami branżowym w zakresie:
 1. kształtowania polityki przestrzennej i wizerunku funkcjonalno - kompozycyjnego miasta,
 2. rozwoju przestrzennego miasta i rewitalizacji miasta, ochrony zabytków, sporządzania planów rozwoju społeczno-gospodarczego i strategii miasta,
 • opiniowanie projektów uchwał dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości przez miasto,
 • opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca z Jednostkami Realizującymi Projekty oraz przyjmowanie informacji o stanie zaawansowaniu prac nad pozyskiwaniem środków zewnętrznych,
 •  ocena projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej pod kątem inwestycji infrastrukturalnych.

Obsługuje Komisję:

Ilona Hołoszkiewicz, 89 50 60 608, wew. 608

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się