2020-10-22

Komisja Edukacji

Przewodniczący komisji:

- Wanda Agnieszka Jabłońska

 

Członkowie:

- Nelly Elżbieta Antosz

- Zbigniew Dąbkowski

- Krystyna Flis

- Czesław Jerzy Małkowski

- Zdzisława Barbara Tołwińska

- Edyta Markowicz

 

Przedmiot działania komisji:

a) opiniowanie projektów  uchwał  dotyczących  zakresu  działania Komisji i przedkładanie Radzie stanowisk z zakresu:

   - funkcjonowania miejskiego systemu oświaty;

   - budżetu i zmian w budżecie dotyczących  zakresu  działania Komisji

b) analizowanie i ocena działalności przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek kształcących i wychowujących w formach pozaszkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców,

c)  występowanie z inicjatywami uchwałodawczymi oraz przekazywanie materiałów do projektów uchwał. Opiniowanie działań i zamierzeń Prezydenta Miasta w sprawach oświaty,

d) analizowanie potrzeb w zakresie bazy materialnej i dydaktycznej publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych jednostek, których Miasto Olsztyn jest organem prowadzącym,

e) współtworzenie projektów sieci placówek oświatowo-wychowawczych na terenie Miasta,

f) udział przedstawicieli Komisji w  komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Olsztyn jest organem prowadzącym,

g) opiniowanie wniosków Prezydenta Miasta w sprawie wspierania przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych lub zlecania zadań z tego zakresu instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom i innym organizacjom pozarządowym,

h) ocenianie prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze działalności pozalekcyjnej dla młodzieży szkolnej,

i) współdziałanie z innymi Komisjami w sprawach dotyczących  zakresu  działania Komisji,a w szczególności opiniowanie szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów inwestycyjnych w zakresie dotyczącym przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych.

 

Obsługuje Komisję: 

Joanna Bartkowska, (89) 527-31-11 wew. 442

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się