2021-01-22

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

1.   Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018. 1000 ze zm.) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miasta Olsztyna jest Prezydent Olsztyna-Urząd Miasta Olsztyna  , Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.

2.   W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod@olsztyn.eu tel. 89 5273111 wew. 384

3.   Podstawy prawne przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 9a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019. 506 ze zm.) oraz  art.  222 Ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  Kodeks  pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (RODO).

4. Informujemy, że dane osobowe będą:

a) przetwarzane wyłącznie do celów określonych w pkt. 3,

b) przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania (po upływie tego terminu nagrania będą niszczone),

c) lub od czasu prawomocnego zakończenie postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym postępowaniu.

5.  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych. Obszar objęty monitoringiem to ciągi komunikacyjne, wejścia do budynków Urzędu Miasta Olsztyna oraz ich bezpośrednie otoczenie.

6.  Dane   osobowe mogą   być przekazywane organom   ścigania   lub   innym   służbom uprawnionym  do  uzyskania  nagrań  z  monitoringu  w  zakresie uregulowanym  przepisami prawa.

7.  Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych  osobowych,  ma  Pani/Pan  prawo  wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się