2021-05-18

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - Informacje ogólne

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - rodzaje

 

Zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań regulują przepisy art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 67a § 1 O.p. na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (np. bardzo trudną sytuacją finansową i majątkową) lub interesem publicznym, organ podatkowy może:

1)   odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2)   odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3)   umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis albo stanowią pomoc publiczną udzielaną w jednym z celów określonych w art. 67b § 1 pkt 3 lit. a – m.

Ulgi na rzecz przedsiębiorców z reguły udzielane są w trybie pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

 

Aktualnie, podmioty gospodarcze, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19 mogą się ubiegać o pomoc udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b § 1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej.

Przedmiotowa pomoc jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.9 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, ze zm.) i odnosi się wyłącznie do ulg w formie odroczenia lub rozłożenia na raty na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ponadto ten rodzaj pomocy może być udzielany do dnia 30.06.2022 r.

 

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Przepisy prawa nie regulują dokładnej formy wniosku o ulgę w zobowiązaniach podatkowych. Obligatoryjne elementy każdego podania (wniosku) zostały jednak uregulowane w art. 168 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

Prawidłowo sporządzony wniosek o ulgę powinien zatem zawierać:

1)   imię i nazwisko / nazwę podatnika,

2)  adres podatnika (miejsca zamieszkania bądź adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności w przypadku podmiotów gospodarczych) lub adres do doręczeń w kraju (jeśli adres korespondencyjny jest inny niż ww. adres podatnika), a także telefon kontaktowy,

3)   numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),

4)   podpis (czytelny) podatnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podatnika,

5)   treść żądania z określeniem:

  • zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaj i wysokość podatku / zaległości podatkowej, okres którego dotyczy),
  • rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie płatności lub rozłożenie zapłaty na raty  wraz z propozycją uregulowania zobowiązania, tj. terminem odroczonej zapłaty lub ilością i wysokością rat, w których wnioskodawca będzie mógł uregulować należność),
  • w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą dodatkowo – rodzaju wnioskowanej pomocy zgodnie z art. 67b § 1 O.p. (pomoc de minimis, inna forma pomocy publicznej, czy ulga, która nie stanowi pomocy publicznej),

6)   uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia).

 

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można złożyć:

-   za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego ePuap lub portal podatkowy, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy,

-   w formie pisemnej - w kancelarii organu podatkowego lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,

-   ustnie do protokołu - osobiście w Wydziale Podatków i Opłat, ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn.

 

 

Co załączyć do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

 

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

 

-   Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy,

 

-   dokumenty potwierdzające okoliczności faktyczne przywołane w uzasadnieniu wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu informacje nt. aktualnych dochodów i niezbędnych wydatków, w tym m.in.: roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

 

Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 

-   Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,

 

-   Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy,

 

-   dokumenty potwierdzające okoliczności faktyczne przywołane w uzasadnieniu wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu i Załączniku informacje nt. dochodów, wydatków i zobowiązań, w tym m.in.:

  • roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,
  • księgowe zestawienie miesięcznych przychodów i wydatków (kosztów) działalności gospodarczej w roku bieżącym wraz z wyliczeniem dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w przypadku ubiegania się o odroczenie zapłaty lub rozłożenie zapłaty na raty – wyjaśnienie źródła spłaty zobowiązania we wnioskowanym terminie / układzie ratalnym,

-   dokumenty składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną / pomoc de minimis zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej *.

 

Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

 

-   Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość),

 

-   dokumenty potwierdzające okoliczności faktyczne przywołane we wniosku oraz wykazane w Załączniku informacje nt. przychodów i kosztów, w tym:

  • roczne zeznanie podatkowe oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
  • wstępna wersja bilansu, rachunku zysku i strat albo zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego - za rok bieżący, wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
  • w przypadku ubiegania się o odroczenie zapłaty lub rozłożenie zapłaty na raty – wyjaśnienie źródła spłaty zobowiązania we wnioskowanym terminie / układzie ratalnym,

-   dokumenty składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną / pomoc de minimis zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej *.

 

 

*Dokumenty składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną / pomoc de minimis  - zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743):

 

1)   w przypadku ubiegania się o udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis, na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej:

 

-   oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 276, Dz.U. z 2014 r. poz. 1543) lub

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia,

-   sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych;

 

2)   w przypadku ubiegania się o ulgę w ramach pomocy publicznej, na podstawie art. 67b § 1 pkt 3b Ordynacji podatkowej - udzielanej w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym (tzw. pomocy COVID-19):

 

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, którego wzór określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 1704 z poźn. zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 238, Dz.U. z 2020 r. poz. 1338),

-   dokumenty potwierdzające, iż w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 u przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 roku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub miesiąca analogicznego w roku ubiegłym (zgodnie z art. 15zzzh ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);

 

3)   w pozostałych przypadkach, odpowiednio:

 

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

 

 

Wzory wniosku o ulgę oraz załączników do wniosku udostępniono w części: Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..