2021-05-18

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - Informacje ogólne

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - rodzaje

 

Zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań regulują przepisy art. 67a i art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 67a § 1 O.p. na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika (np. bardzo trudną sytuacją finansową i majątkową) lub interesem publicznym, organ podatkowy może:

1)   odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,

2)   odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,

3)   umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

 

W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis albo stanowią pomoc publiczną udzielaną w jednym z celów określonych w art. 67b § 1 pkt 3 lit. a – m.

Ulgi na rzecz przedsiębiorców z reguły udzielane są w trybie pomocy de minimis (w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis).

 

Aktualnie, podmioty gospodarcze, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19 mogą się ubiegać o pomoc udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b § 1 pkt 3 lit. b) Ordynacji podatkowej.

Przedmiotowa pomoc jest udzielana zgodnie z Sekcją 3.9 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, ze zm.) i odnosi się wyłącznie do ulg w formie odroczenia lub rozłożenia na raty na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Ponadto ten rodzaj pomocy może być udzielany do dnia 31.12.2021 r., a termin odroczenia lub termin spłaty ostatniej raty, nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.

 

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Przepisy prawa nie regulują dokładnej formy wniosku o ulgę w zobowiązaniach podatkowych. Obligatoryjne elementy każdego podania (wniosku) zostały jednak uregulowane w art. 168 § 2 i 3 Ordynacji podatkowej.

Prawidłowo sporządzony wniosek o ulgę powinien zatem zawierać:

1)   imię i nazwisko / nazwę podatnika,

2)   adres podatnika (miejsca zamieszkania bądź adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, a także telefon kontaktowy,

3)   numer identyfikacji podatkowej (PESEL / NIP),

4)   podpis (czytelny) podatnika lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podatnika,

5)   treść żądania z określeniem:

  • zobowiązania podatkowego, którego dotyczy (rodzaj i wysokość podatku / zaległości podatkowej, okres którego dotyczy),
  • rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie płatności lub rozłożenie zapłaty na raty  wraz z propozycją uregulowania zobowiązania, tj. terminem odroczonej zapłaty lub ilością i wysokością rat, w których wnioskodawca będzie mógł uregulować należność),
  • w przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą dodatkowo – rodzaju wnioskowanej pomocy zgodnie z art. 67b § 1 O.p. (pomoc de minimis, inna forma pomocy publicznej, czy ulga, która nie stanowi pomocy publicznej),

6)   uzasadnienie wniosku (tj. okoliczności faktyczne wskazujące na ważny interes podatnika lub interes publiczny, uzasadniające udzielenie wnioskowanego wsparcia).

 

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych można złożyć:

-   za pomocą środków komunikacji elektronicznej - poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego ePuap lub portal podatkowy, podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym wnioskodawcy,

-   w formie pisemnej - w kancelarii organu podatkowego lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn,

-   ustnie do protokołu - osobiście w Wydziale Podatków i Opłat, ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn.

 

 

Co załączyć do wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych?

 

Podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej:

 

-   Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy,

 

-   dokumenty potwierdzające okoliczności faktyczne przywołane w uzasadnieniu wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu informacje nt. aktualnych dochodów i niezbędnych wydatków, w tym m.in.: roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe.

 

Podatnicy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

 

-   Załącznik dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,

 

-   Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej Wnioskodawcy,

 

-   dokumenty potwierdzające okoliczności faktyczne przywołane w uzasadnieniu wniosku oraz wykazane w Oświadczeniu i Załączniku informacje nt. dochodów, wydatków i zobowiązań, w tym m.in.:

  • roczne zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy wnioskodawcy i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,
  • księgowe zestawienie miesięcznych przychodów i wydatków (kosztów) działalności gospodarczej w roku bieżącym wraz z wyliczeniem dochodu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  • w przypadku ubiegania się o odroczenie zapłaty lub rozłożenie zapłaty na raty – wyjaśnienie źródła spłaty zobowiązania we wnioskowanym terminie / układzie ratalnym,

-   dokumenty składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną / pomoc de minimis zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej *.

 

Podatnicy – osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej:

 

-   Załącznik o sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu (pełna księgowość),

 

-   dokumenty potwierdzające okoliczności faktyczne przywołane we wniosku oraz wykazane w Załączniku informacje nt. przychodów i kosztów, w tym:

  • roczne zeznanie podatkowe oraz sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy,
  • wstępna wersja bilansu, rachunku zysku i strat albo zestawienie przychodów i kosztów oraz wyniku finansowego - za rok bieżący, wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, 
  • w przypadku ubiegania się o odroczenie zapłaty lub rozłożenie zapłaty na raty – wyjaśnienie źródła spłaty zobowiązania we wnioskowanym terminie / układzie ratalnym,

-   dokumenty składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną / pomoc de minimis zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej *.

 

 

*Dokumenty składane przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną / pomoc de minimis  - zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 743):

 

1)   w przypadku ubiegania się o udzielenie ulgi w ramach pomocy de minimis, na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej:

 

-   oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy;

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 276, Dz.U. z 2014 r. poz. 1543) lub

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia,

-   sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych;

 

2)   w przypadku ubiegania się o ulgę w ramach pomocy publicznej, na podstawie art. 67b § 1 pkt 3b Ordynacji podatkowej - udzielanej w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym (tzw. pomocy COVID-19):

 

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, którego wzór określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 254, poz. 1704 z poźn. zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 238, Dz.U. z 2020 r. poz. 1338),

-   dokumenty potwierdzające, iż w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 u przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 roku, w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub miesiąca analogicznego w roku ubiegłym (zgodnie z art. 15zzzh ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);

 

3)   w pozostałych przypadkach, odpowiednio:

 

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, oraz sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,

-   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór określa załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

 

Do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1, 2 lub 5 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi.

 

 

Wzory wniosku o ulgę oraz załączników do wniosku udostępniono w części: Wzory wniosków i załączników dla ubiegających się o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się