2021-05-20

Informacje ogólne

Uwaga!
podatek od nieruchomości, rolny i leśny w 2021 roku

 

Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Olsztyna informuje, że rozpoczęto doręczanie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych od dnia 15 lutego 2021 r.

W związku z powyższym doręczenie może nastąpić po 15 marca, tj. terminie płatności pierwszej raty podatku. W tej sytuacji termin płatności wynosić będzie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

1) Jak doręczamy decyzje na podatek w 2021 roku
Jeżeli masz adres zamieszkania lub adres do doręczeń na terenie Olsztyna, decyzja zostanie doręczona za pośrednictwem gońców Urzędu.

Informacje w sprawie doręczania, awizowania, odbierania przesyłek uzyskasz pod numerem:
- kancelaria ogólna: 89 527 31 11 wew. 604, 256

Informacje w sprawie zasad ustalania podatku uzyskasz pod numerami:
- dla osób prowadzących działalność gospodarczą: 89 - 50 60 657, 50 60 658, 50 60 659, 50 60 660,
- dla pozostałych osób: 89 - 50 60 663, 50 60 664, 50 60 665, 50 60 666, 

2) Decyzje ustalające podatek od nieruchomości, rolny, leśny (wymiar główny)

Decyzje zgodnie z regulacją art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1325 ze zm.), zawierają zamiast własnoręcznego podpisu nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

3) Brak decyzji gdy kwota podatku jest mniejsza niż 9 zł (brak należności do zapłaty) - Urząd Miasta nie wyda i nie doręczy decyzji, gdy kwota podatku rocznego będzie mniejsza niż 9 zł.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się