Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
Historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi
18.01.2021 więcej
Rejestr ruchów masowych na terenie Gminy Olsztyn. Inwentaryzacja osuwisk oraz obszarów predysponowanych do występowania i rozwoju ruchów masowych na terenie Gminy Olsztyn
Rejestr ruchów masowych na terenie Gminy Olsztyn. Inwentaryzacja
osuwisk oraz obszarów predysponowanych do występowania i
rozwoju ruchów masowych na terenie Gminy Olsztyn
18.01.2021 więcej
wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
18.08.2021 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi w Gminie Olsztyn za 2020 r.
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi w Gminie Olsztyn za
2020 r.
29.04.2021 więcej
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
14.09.2021 więcej
Osiągnięte przez gminę poziomy w 2020r.
Osiągnięte przez gminę poziomy w 2020r.
23.04.2021 więcej
Informacja podmioty zbierajace folie, sznurek, opony z gospodarstw rolniczych
Informacja podmioty zbierające folie, sznurek, opony z
gospodarstw rolniczych
29.01.2021 więcej
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Olsztyn
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
Gminy Olsztyn
29.01.2021 więcej
wykaz podmiotów posiadających wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na 18.01.2021
wykaz podmiotów posiadających wpis do Rejestru Działalności
Regulowanej na 18.01.2021
19.01.2021 więcej
Wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie 2021r.
Wykaz podmiotów odbierających zużyte baterie 2021r.
14.01.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się