2020-09-25

Deklaracja dostępności BIP Urzędu Miasta Olsztyna

Deklaracja dostępności strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Olsztyna

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Olsztyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Olsztyna umolsztyn.bip.gov.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Tel. 89 527-31-11
Fax. 89 535-15-58
E-mail:kancelaria.ogolna@olsztyn.eu


Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-24


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Brak możliwości ustawienia wystarczającego kontrastu tekstu w stosunku do koloru tła strony.
Po powiększeniu tekstu do 200% niektóre treści na stronie mogą nie być w pełni użyteczne.
Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających role elementów interaktywnych (np. formularze, przyciski, alerty, slidery).
Brak możliwości przeglądania treści w wybranej orientacji wyświetlania (w pionie lub w poziomie) bez jej przewijania w poziomie.
Na stronach podmiotowych opublikowano dokumenty:

- pochodzące z różnych źródeł
- które są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w różnych komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ich ostateczny kształt, w tym treść dokumentów
- dla których nie można zmienić struktury
- dla których zdjęcia i grafiki nie mają prawidłowych opisów alternatywnych
- dla których tabele nie mają odpowiednio oznaczonych nagłówków i tytułów
- dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dnia 18.05.2023 r. dokonano aktualizacji deklaracji dostępności w zakresie dostępności architektonicznej w siedzibach Urzędu Miasta Olsztyna – Pl. Jana Pawła II 1 oraz ul. Wyzwolenia 30 – zainstalowano informacje głosowe w windach oraz poręcze dla osób z niepełnosprawnościami

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Olga Walnicka-Kucio. Kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 89 527-31-11, wew. 486 , e-mail: walnicka.olga@olsztyn.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu Miasta Olsztyna posiada następujące ułatwienia:

 1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 2. Moduł wyszukiwania
 3. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych
 4. Wyróżnienie odnośników

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się:

- polskiego języka migowego
- systemu językowo-migowego
- komunikowania się osób głuchoniewidomych

dokonując zgłoszenia chęci skorzystania z usługi na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 89 506-02-21
Zgłoszenia można dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu
Dostępny jest wzór formularza zgłoszeniowego, który osoba uprawniona może przekazać osobiście, przesłać faksem lub pocztą elektroniczną. Wzór nie ma charakteru obligatoryjnego zaś jedynie charakter pomocniczy (wzór do pobrania).


Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta Olsztyna:

 1. Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1
  Główny budynek Urzędu Miasta Olsztyna tj. Ratusz, jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Pochylnia umożliwiająca wjazd na wózkach do budynku ratusza znajduje się od strony ulicy Ratuszowej. Przy wejściu do budynku od strony ulicy Ratuszowej jest zainstalowany dzwonek przywołujący portiera do obsługi ruchomych platform niwelujących różnicę poziomów na parterze. Winda umożliwia dostęp na pozostałe kondygnacje Urzędu za wyjątkiem części III i IV piętra. W kabinie windy jest zainstalowana informacja głosowa oraz poręcze dla osób z niepełnosprawnościami. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. W portierni budynku znajduje się krzesło ewakuacyjne dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku. W pobliżu budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Ratuszowej znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Wydział Spraw Obywatelskich - wejście znajduje się od strony ulicy 1 Maja, pochylnia dla osób niepełnosprawnych nie posiada poręczy. Urząd Stanu Cywilnego - wejście znajduje się od strony Placu Jana Pawła II, posiada pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem do urzędu. Pochylnia wjazdowa nie posiada po obu stronach poręczy.
 2. Urząd Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30
  Budynek Urzędu Miasta Olsztyna przy ulicy Wyzwolenia 30 w większości jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku jest zainstalowana winda, która umożliwia pokonywanie pięter. W kabinie windy jest zainstalowana informacja głosowa oraz poręcze dla osób z niepełnosprawnościami. Na piętrach znajdują się schody, których pokonywanie realizowane jest za pomocą podnośnika ręcznego (potrzebę użycia schodołazu należy zgłosić portierowi na parterze budynku). Na I, II i III piętrze są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku. Naprzeciwko budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Urząd Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3
  W przypadku budynku przy ul. Knosały 3 dostępność dla osób poruszających się na wózkach zapewniona jest tylko w przypadku Wydziału Spraw Obywatelskich. Brak dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do kondygnacji II i III. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku. Naprzeciwko budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 4. Urząd Miasta Olsztyna, Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Augustowska 44
  Budynek Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Augustowskiej 44 w większości spełnia warunki dostępności osób na wózkach za wyjątkiem pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku biurowego. Wejście główne dostępne dla osób poruszających się na wózkach przy pomocy zewnętrznej windy/podnośnika niwelującego różnicę poziomów od strony ul. Augustowskiej. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku.
 5. Urząd Miasta Olsztyna, ul. 1 Maja 3
  Budynek przy ul. 1 Maja 3 nie jest dostosowany do obsługi osób poruszających się na wózkach. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym do wszystkich ogólnie dostępnych przestrzeni budynku. Przy budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Płatnego Parkowania znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Punkt Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Olsztyna w Galerii Warmińskiej, ul. Tuwima 26, poziom „+1”
  Budynek Galerii Warmińskiej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku bezpośrednio z ulicy bez barier architektonicznych. Na dwóch poziomach parkingu znajdują się szersze, odpowiednio oznaczone miejsca dla niepełnosprawnych. Wewnątrz Galerii jest dużo miejsca, nie ma przeszkód w postaci progów i schodów, na poszczególne kondygnacje prowadzą szerokie windy i ruchome schody. Wewnątrz na wszystkich poziomach znajdziemy oznaczone, dostosowane dla osób niepełnosprawnych toalety.

Punkt Obsługi Mieszkańca zlokalizowany jest na poziomie „+1”. Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo wstępu z psem asystującym.


Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..