2020-09-25

Deklaracja dostępności BIP Urzędu Miasta Olsztyna

Deklaracja dostępności BIP Urzędu Miasta Olsztyna

Wstęp deklaracji
 
Urząd Miasta Olsztyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miasta Olsztyna umolsztyn.bip.gov.pl.


Dane teleadresowe jednostki:
Urząd Miasta Olsztyna
Plac Jana Pawła II 1
10-101 Olsztyn
Tel. 89 527-31-11
Fax. 89 535-15-58
E-mail:kancelaria.ogolna@olsztyn.eu


Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2020-05-04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30


Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Olga Walnicka-Kucio. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 89 527-31-11, wew. 486 , e-mail: bip@olsztyn.eu . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury/Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP
Strona podmiotowa BIP Urzędu Miasta Olsztyna posiada następujące ułatwienia:

 1. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 2. Moduł wyszukiwania.
 3. Widoczny fokus wokół elementów nawigacyjnych/li>
 4. Wyróżnienie odnośników

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się:

 1. polskiego języka migowego
 2. systemu językowo-migowego
 3. komunikowania się osób głuchoniewidomych

Dokonując zgłoszenia chęci skorzystania z usługi na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenia można dokonać telefonicznie: 89 527-60-68, 89 527-31-11, wew. 482 lub faxem: 89 527-48-15.
Zgłoszenia można dokonać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprawyobywatelskie@olsztyn.eu

Dostępny jest wzór formularza zgłoszeniowego, który osoba uprawniona może przekazać osobiście, przesłać faksem lub pocztą elektroniczną. Wzór nie ma charakteru obligatoryjnego zaś jedynie charakter pomocniczy (wzór stanowi załącznik do niniejszego artykułu).

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miasta Olsztyna:

 1. Urząd Miasta Olsztyna, Pl. Jana Pawła II 1
 2. Urząd Miasta Olsztyna, ul. Wyzwolenia 30
 3. Urząd Miasta Olsztyna, ul. Knosały 3
 4. Urząd Miasta Olsztyna – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, ul. Augustowska 44
 5. Punkt Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Olsztyna w Galerii Warmińskiej, ul. Tuwima 26, poziom „+1”

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych

Załączniki

  Wzor_zgloszenie_nie...sprawnego.doc 27 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się