DRUKUJ
2020-10-14

Rachunki bankowe

 

 

                               UWAGA MIESZKAŃCY!

                           Zmiana Numerów Rachunków Bankowych

                        Gminy Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna

……………………………………………………………...............................................................................

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od dnia 1 lutego 2023 roku nastąpi ZMIANA BANKU

                     obsługującego Gminę Olsztyn i jej jednostki organizacyjne.

 

Obsługę bankową będzie realizował Bank Handlowy SA.

Nowy Bank to również nowe numery rachunków bankowych, w tym Urzędu Miasta i blisko 100

miejskich jednostek i zakładów budżetowych. Na rachunki Gminy i jednostek mieszkańcy oraz

przedsiębiorcydokonują wpłat z tytułu podatków lokalnych oraz opłat, np.: za wieczyste
użytkowanie, opłaty skarbowej,podatku od nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego,
za internaty, przedszkola i żłobki, a także opłaty za odpady komunalne.

 

Jednocześnie, Urząd Miasta Olsztyna wspólnie z Bankiem Handlowym SA, informuje,
że na terenie Miasta Olsztyna, można od dnia 1 lutego 2023 roku realizować wpłaty
gotówkowe na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek organizacyjnych, bez ponoszenia
dodatkowych opłat i prowizji
.

 

            WYKAZ PLACÓWEK BANKU HANDLOWEGO SA W OLSZTYNIE,
              w których 
można dokonywać wpłat od dnia 1 lutego 2023 roku:

 

 Placówka

Aktualne godziny pracy

ul. Wilczyńskiego 25/lokal F,Olsztyn 10-686

 

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

ul. Kościuszki 87, Olsztyn 10-552

od poniedziałku do piątku w godz.:

poniedziałek: 8:15 do 17:45

wtorek - piątek: 8:00 do 16:00

 


 

 

Kod do dokonywania płatności walutowych z zagranicy KOD (SWIFT): CITIPLPX

 

 

 

                        Numery rachunków bankowych Urzędu Miasta Olsztyna

                                  obowiązujące od 1 lutego 2023 roku:

 

Numer rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

27 1030 1508 0000 0008 2309 9000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dlapodatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego,
podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej:
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

36 1030 1508 0000 0008 2310 0002

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla opłaty skarbowej:

09 1030 1508 0000 0008 2310 0003

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów  niepodatkowych gminy:
10 1030 1508 0000 0008 2300 1045

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać opłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu gminy,
 • trwałego zarządu gminy,
 • opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
 • dzierżawy gruntu gminy,
 • dzierżawy powierzchni ratusza,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
 • opłat komunikacyjnych, ewidencyjnych
 • grzywien, mandatów (wystawionych przez Straż Miejską) oraz innych kar pieniężnych
  od osób fizycznych i prawnych
 • korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • usunięcia drzew i krzewów,
 • kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem i oszacowaniem pojazdu,
 • wydania karty wędkarskiej,
 • zwrotu kosztów sądowych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego dla dochodów Skarbu Państwa:
53 1030 1508 0000 0008 2300 1047

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa,
 • trwałego zarządu Skarbu Państwa,
 • dzierżawy gruntu Skarbu Państwa,
 • wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów
  Skarbu Państwa,
 • nabycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu
  Państwa,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
  Skarbu Państwa,
 • udostępnienia danych osobowych,
 • zwrotu kosztów sądowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-usługi geodezyjne i kartograficzne:
26 1030 1508 0000 0008 2300 1048
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - dochody-opłata za pobyt osób w Domach Pomocy
Społecznej (DPS):

80 1030 1508 0000 0008 2300 1046
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Depozyt:
77 1030 1508 0000 0008 2300 1003
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • wadium
 • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • zabezpieczenia z tytułu rękojmi umowy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Wydatki:
44 1030 1508 0000 0008 2300 1015

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy - Oświata:

55 1030 1508 0000 0008 2300 1011
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego - Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy – Urząd Miasta:

28 1030 1508 0000 0008 2300 1012
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer rachunku bankowego – egzekucja (zobowiązania objęte administracyjnym
postępowaniem
egzekucyjnym):

37 1030 1508 0000 0008 2300 1044
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Numer rachunku bankowego – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa :
61 1030 1508 0000 0008 2309 8000

Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numer podstawowego rachunku bankowego Gminy Olsztyn:
95 1030 1508 0000 0008 2300 0000
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II nr 1, 10-101 Olsztyn


Na wymienionym rachunku bankowym są gromadzone środki:
• dochody Miasta Olsztyna, w tym:
  - środki stanowiące dochody, które pobierają urzędy skarbowe
  - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe
  - dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego
• subwencja ogólna
• udziały we wpływach z podatku pochodowego od osób fizycznych
• środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, pod warunkiem
braku obowiązku wyodrębnionego rachunku bankowego
• środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pod warunkiem braku obowiązku
wyodrębnionego rachunku bankowego

 

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy wydawaniu aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
zostaje
utrzymana możliwość wpłat dokonywanych kartami płatniczymi przy użyciu
terminala. Będzie
też możliwe dokonywanie przelewów we własnym zakresie i dosłanie
potwierdzenia wpłaty w formie PDF na adres mailowy
usc@olsztyn.eu.

 


 


Szanowni Państwo,

 

Urząd Miasta Olsztyna informuje, że od 1 marca 2023 roku można
bez dodatkowych opłat dokonywać wpłat gotówkowych na rzecz Gminy Olsztyn i jej jednostek
organizacyjnych  (np. z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłat, np.:
za wieczyste użytkowanie, skarbowej, odpady komunalne,
pobyt w bursach, przedszkolach
i żłobkach) we wszystkich placówkach Poczty Polskiej (Urząd Pocztowy lub Filia Urzędu
Pocztowego z wyłączeniem Agencji Pocztowych), na terenie całej Polski. 

 

 

Zestawienie placówek Poczty Polskiej w Olsztynie, w których można dokonać wpłat
na rachunki bankowe Gminy i jej jednostek organizacyjnych

Ulica

Nr domu

Nr lok.

Godz. otwarcia

Seweryna Pieniężnego

21

 

pon: 08:00-19:00, wt: 08:00-19:00,
śr: 08:00-19:00, czw: 08:00-19:00,
pi: 08:00-20:00

Marszałka Józefa Piłsudskiego

7/9

 

d. rob.: 08:00-14:30

Stokrotki

1

 

pon: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
wt: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
śr: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
czw: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
pi: 13:00-17:00, 17:30-20:00

Wilgi

2

 

pon: 10:00-17:00, wt: 10:00-17:00,
śr: 10:00-17:00, czw: 10:00-17:00,
pi: 13:00-20:00

Zbożowa

27 A

 

pon: 08:30-18:00, wt: 08:30-18:00,
śr: 08:30-18:00, czw: 08:30-18:00,
pi: 08:30-20:00

Władysława Jagiełły

4

 

pon: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
wt: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
śr: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
czw: 09:30-13:00, 13:00-16:30,
pi: 13:00-17:00, 17:30-20:00

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

28

 

pon: 09:00-18:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-20:00

Partyzantów

39

 

d.rob.: 06:00-22:00, w.sob.: 06:00-22:00,
Nie Han: 09:00-16:00, n nhan: 09:00-16:00

Franciszka Barcza

58

 

pon: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
wt: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
śr: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
czw: 11:00-13:00, 13:30-18:00,
pi: 13:00-17:00, 17:30-20:00

Generała Władysława Sikorskiego

2 B

 

pon: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
wt: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
śr: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
czw: 09:30-13:00, 13:30-16:30,
pi: 13:00-16:30, 17:00-20:00

Bolesława Limanowskiego

48

 

pon: 09:00-19:00, wt: 09:00-19:00,
śr: 09:00-19:00, czw: 09:00-19:00,
pi: 09:00-20:00

Borowa

4

3

pon: 12:00-19:00, wt: 12:00-19:00,
śr: 12:00-19:00, czw: 12:00-19:00,
pi: 13:00-20:00

Poprzeczna

18A

 

pon: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
wt: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
śr: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
czw: 09:00-16:30, 17:00-19:00,
pi: 09:00-16:30, 17:00-20:00

Szczytnowska

4

 

pon: 09:00-16:30, wt: 09:00-16:30,
śr: 09:00-16:30, czw: 09:00-16:30,
pi: 09:00-20:00

Henryka Panasa

1A

 

pon: 09:00-18:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 10:00-20:00

Mikołaja Kopernika

40

 

pon: 08:00-17:00, wt: 08:00-17:00,
śr: 08:00-17:00, czw: 08:00-17:00,
pi: 10:00-20:00

Kazimierza Jaroszyka

21

 

d.rob.: 08:00-20:00, w.sob.: 08:00-15:00

Bałtycka

31

 

pon: 08:30-20:00, wt: 08:30-18:00,
śr: 08:30-18:00, czw: 08:30-18:00,
pi: 08:30-18:00

Pana Tadeusza

6

 

pon: 10:00-17:00, wt: 10:00-17:00,
śr: 10:00-17:00, czw: 10:00-17:00,
pi: 13:00-20:00

Melchiora Wańkowicza

26

 

pon: 09:00-17:00, wt: 09:00-17:00,
śr: 09:00-17:00, czw: 09:00-17:00,
pi: 10:00-20:00

Warszawska

64

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00

Michała Oczapowskiego

12

 

pon: 12:00-14:00, 14:30-20:00,
wt: 11:30-14:00, 14:30-18:00,
śr: 11:30-14:00, 14:30-18:00,
czw: 11:30-14:00, 14:30-18:00,
pi: 11:30-14:00, 14:30-18:00

Wincentego Pstrowskiego

23

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00

Immanuela Kanta

1

34

pon: 10:00-17:00, wt: 10:00-17:00,
śr: 10:00-17:00, czw: 10:00-17:00,
pi: 13:00-20:00

Generała Józefa Hallera

2

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00

Stawigudzka

7

 

pon: 09:00-20:00, wt: 09:00-18:00,
śr: 09:00-18:00, czw: 09:00-18:00,
pi: 09:00-18:00